เวทนา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2549

    เวทนา

.....เวทนา แปลว่า ความเสวยอารมณ์ หมายถึง การรับรู้อารมณ์ (สิ่งที่มากระทบหรือสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้แก่ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นต้น)

 

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้แยกได้ ๓ ประเภท คือ

๑. ความรู้สักว่าสุข เช่น ดีใจ เบิกบาน ใจเรียกว่า สุขเวทนา

๒. ความรู้สึกว่าทุกข์ เช่น เสียใจ ไม่สบายใจ เรียกว่า ทุกขเวทนา

๓. ความรู้สึกเฉยๆ คือไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา

 

.....เวทนา ในภาษาธรรมมิได้หมายถึงความเจ็บปวด คามทุกข์ทรมาน ความน่าสมเพช น่าสงสาร ตามแบบภาษาทางโลก

 

 Total Execution Time: 0.0011516849199931 Mins