เทพ

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2550

       เทพ ในคำภีร์ศาสนา หมายถึง เทพ 3 ระดับ คือ

       1. สมมติเทพ เทพโดยยกย่องนับถือ กันมาเป็นจารีตหรือเทพโดยมติยอมรับของสาธารณชน ได้แก่พระราชา พระราชโอรส

 

       2. อุบัติเทพ เทพโดยกำเนิดคือเกิดเป็นเทพในสรวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งตามบุญกรรมของตน เช่น เทพชั้นดาวดึงส์ เทพชั้นดุสิต รวมถึงพระพรหมทั้งหมด

 

       3. วิสุทธิเทพ เทพโดยความบริสุทธิ์ของตน คือเป็นผู้หมดกิเลสเศร้าหมองด้วยการบรรลุโลกุตรธรรมแล้ว ได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งปวง

 Total Execution Time: 0.0094231804211934 Mins