เวยยาวัจจมัย

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2549

 

             เวยยาวัจจะ แปลว่า การช่วยขวนขวายการช่วยเหลือ หมายถึงความมีจิตเอื้ออาทร ความมีน้ำใจช่วยจัดช่วยทำกิจที่เป็นประโยชน์ กิจที่ไม่มีโทษของผู้อื่นให้สำเร็จด้วยดี แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย เช่นช่วยซักผ้า ตักน้ำ ช่วยทำนา ทำไร่ หรือช่วยแนะนำ ช่วยบอกทางให้ เป็นต้น ด้วยกำลังกายบ้าง ด้วยคำพูดบ้าง ตามโอกาสอันควรโดยไม่นิ่งดูดาย

 

เรียกบุคคลผู้ทำกิจที่ชอบเช่นนั้นให้แก่วัดว่า ไวยาจักร

 

         เวยยาวัจจมัย เป็นเหตุนำมาซึ่งความนับถือกัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย เมื่อมีเหตุขัดข้องย่อมได้คนช่วยเหลือ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.002528981367747 Mins