สติสัมโพชฌงค์

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2549

 

     สติสัมโพชฌงค์

 

.....สติสัมโพชฌงค์ แปลว่า ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้พร้อมคือสติ หรือ สติเป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้พร้อม

 

.....สติ ที่เป็นสัมโพชฌงค์ หมายถึง การระลึกรู้ถึงอดีต คือเรื่องที่เคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วในอดีต ก็ระลึกนึกได้ การระลึกรู้ถึงปัจจุบัน คือ เรื่องที่ประสบอยู่เฉพาะหน้า ที่กำลังทำ กำลังพูด กำลังคิดอยู่ ก็ระลึกรู้ทัน การระลึกรู้ถึงอนาคต คือเรื่องที่จะพึงเกิดมีในกาลข้างหน้า เช่น ความแก่ ความตาย ก็ระลึกรู้เท่านั้น นึกป้องกันไว้แต่แรก

 

.....สติ ยังเป็นองค์ธรรมที่สนับสนุนประคับประคองโพชฌงค์ข้ออื่นๆ ให้ดำรงมั่นคงอยู่ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

 

.....สติสัมโพชฌงค์ จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยโยนิโสมนสิการ คือใส่ใจระลึกถึงเรื่องนั้นๆ เสมอ

 

 Total Execution Time: 0.0096714496612549 Mins