อกุศลกรรมบถ

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2549

 

อกุศลกรรมบถ แปลว่า ทางแห่งอกุศลกรรม

คือการกระทำที่เป็นความชั่ว มี ๑๐ อย่าง คือ

 

  • ที่เป็นกายกรรม ความชั่วทางกาย มี ๓ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
  • ที่เป็นวจีกรรม ความชั่วทางวาจา มี ๔ คือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
  • ที่เป็นมโนกรรม ความชั่วทางใจ มี ๓ คือ โลภอยากได้ของเขา พยาบาทปองร้ายเห็นผิดจากคลองธรรม
  • อกุศลกรรมบถ ก็คือทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจนั่นเอง

 

 Total Execution Time: 0.058443570137024 Mins