มัทวะ

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2549

มัทวะ

..... มัทวะ แปลว่า ความเป็นคนอ่อน ความอ่อนโยน ใช้หมายถึง ความเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อนโยน ไม่กระด้างดื้อดึงด้วยถัมภะ

 

..... ลักษณะนิสัยของผู้มีมัทวะ คือ เป็นคนอ่อนโยน อ่อนหวาน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย งดงามน่ารัก เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัว ไม่ดูถูกดูหมิ่นคนอื่น เป็นคนยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รู้ ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ไม่ห้ามไม่คัดค้านความคิดเห็นของผู้อื่นที่ถูกต้องเป็นธรรม

 

..... มัทวะ เป็นธรรมข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม

 Total Execution Time: 0.0044720848401388 Mins