พุทธานุสสติ

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2549

 

.....พุทธานุสสติ แปลว่า การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนืองๆ เป็นวิธีบำเพ็ญกรรมฐานอย่างหนึ่งในอนุสสติ ๑๐

 

.....พุทธานุสสติ คือ สำรวมจิตน้อมนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ คือบทพระพุทธคุณที่ว่า “อิติปิ โส ภะคะวา ฯลฯ พุทโธ ภะคะวาติ” ทั้งหมดหรือบทใดบทหนึ่ง นึกภาวนาไปจนจิตสงบนิ่งแน่วอยู่กับอารมณ์คือ คือ ภาวนานั้น

 

.....พุทธานุสสติ เมื่อระลึกถึงอยู่เนืองๆ ในทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ย่อมส่งผลให้จิตสงบระงับจากราคะ โทสะ โมหะ มีจิตน้อมไปในพุทธภูมิเกิดหิริโอตตัปปะเหมือนอยู่ต่อพระพักรต์พระพุทธเจ้า ได้ศรัทธา สติ ปัญญา บุญบารมี เพิ่มไพบูลย์ขึ้น เกิดปิติปราโมทย์ยิ่งขึ้น สามารถข่มภัยและความกลัวได้ บรรเทาความทุกข์ได้

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร