วัฎฎะ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2549

 

.....วัฎฎะ แปลว่า วน หมุน วงจร หมายถึง องค์ธรรมที่หมุนวนเป็นวงจรต่อเนื่องกันไป เรียกเต็มว่า สังสารวัฎ คือการเวียนว่ายตายเกิด

 

วัฎฎะ มีหลักใหญ่อยู่ 3 คือ

 

1. กิเลสวัฎฎะ กิเลสที่เป็นวงจร ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเป็นเหตุให้ทำกรรม

2. กัมมวัฎฎะ กรรมที่เป็นวงจร ได้แก่สังขารอันเป็นตัวทำกรรมที่ส่งผลให้เกิดวิบาก

3. วิปากวัฎฎะ วิบากที่เป็นวงจร ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ ทุกข์ โทมนัส เป็นต้น ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดจากการทำกรรม

 

.....เรียกย่อว่า กิเลส กรรม วิบาก ก็ได้

.....กิเลส กรรม วิบาก จัดเป็นวัฎฎะ เพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรม เมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นเหตุให้มีวิบากต่อไป เมื่อยังมีวิบาก ก็เกิดกิเลสอีก หมุนเป็นวงจรไปเช่นนี้ เมื่อตัดกิเลสได้วงจรนี้ก็ขาดลง เป็นอันสิ้นสุดสังสารวัฎ

 

 Total Execution Time: 0.00098971923192342 Mins