โอฆกิเลส

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2549

 

.....โอฆะ แปลว่า ห้วงน้ำ คลื่นกระแสน้ำเป็นชื่อของกิเลส

 

.....โอฆะ หมายถึง ลูกคลื่นหรือกระแสกิเลสที่ท่วมทับใจของสัตว์โลกให้จมอยู่ ให้หลงติดอยู่ในโลก และไหลพัดเอาสัตว์โลกให้ดำผุดดำว่ายหมุนเวียนไปมาอยู่ในกระแสนั้นตลอดเวลาเหมือนกระแสคลื่นในมหานทีพัดพาสิ่งต่างๆ ที่ตกลงไปให้ระเรื่อยไป ฉะนั้น

 

โอฆะ มี ๔ ประการ คือ

 

๑. กาโมฆะ ห้วงน้ำคือกาม ได้แก่   ความติดใจรักใคร่อยู่ในกาม

๒. ภโวฆะ ห้วงน้ำคือภพ ได้แก่    ความติดอยู่ในภพ

๓. ทิฎโฐฆะ ห้วงน้ำคือทิฐิ ได้แก่     มิจฉาทิฏฐิ ๑๐

๔. อวิชโชฆะ ห้วงน้ำคือ  อวิชชา

 

 Total Execution Time: 0.0017536997795105 Mins