อภิชาตบุตร

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2550

 

.....อภิชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา คือมีคุณธรรมความดีเหนือกว่าบิดามารดา ใช้ว่า อธิชาตบุตร ก็มี

 

.....อภิชาตบุตร โดยตรงได้แก่บุตรธิดาผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม งดเว้นจากบาปทุจริต นับถือพระรัตนตรัย และหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม เสียสละ มีปัญญาเป็นสัมมาทิฐิ หรือได้บรรลุคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา โดยอ้อมได้แก่ บุตรธิดาที่มีความรู้ ฐานะ อาชีพ และกิริยามารยาทต่างๆ ตลอดถึงจิตใจเหนือกว่าบิดามารดา

 

.....อภิชาตบุตร คล้ายกับคำไทยที่ว่า “ลูกเทวดามาอาศัยท้องเกิด”

 Total Execution Time: 0.0098836978276571 Mins