อวชาตบุตร

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2550

 

.....อวชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติ ต่ำกว่าบิดามารดา คือ มีคุณธรรมความดี มีความประพฤติด้อยกว่าบิดามารดา

 

.....อวชาตบุตร โดยตรงได้แก่บุตรธิดาของบิดามารดาซึ่งเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม งดเว้นจากบาปทุจริต นับถือพระรัตนตรัย และหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม เสียสละมีปัญญาเป็นสัมมาทิฐิ แต่ตัวเองกลับประพฤติตรงข้าม คือเป็นผู้ไม่มีศีล ไม่มีกัลยาณธรรมประพฤติแต่สิ่งที่เลวร้ายเป็นบาปทุจริต หรือเป็นมิจฉาทิฐิ โดยอ้อมได้แก่บุตรธิดาที่มีความรู้ ฐานะอาชีพ และกิริยามารยาทต่างๆ ตลอดถึงจิตใจด้อยกว่าบิดามารดา

 

.....อวชาตบุตร ตรงกับคำไทยว่า “ผ่าเหล่าผ่ากอ” นั่นเอง

 Total Execution Time: 0.0011397997538249 Mins