สัมมาทิฐิ

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2549

 

.....สัมมาทิฐิ ที่เป็นอริยมรรค ๘ หมายถึง ความเห็นในอริยสัจ คือเห็นทุกข์ เห็นสมุทัย เห็นนิโรธ เห็นมรรค

 

.....สัมมาทิฐิ ที่เป็นมโนสุจริต หมายถึง ความเห็นถูกต้อง ๑๐ อย่าง คือ เห็นว่า การให้ทานมีผลจริง การบูชามีผลจริง การเคารพบูชามีผลจริง ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลกหน้ามีจริง คุณของมารดามีจริง คุณของบิดามีจริง พวกโอปปาติกะมีจริง สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมรรคผลนิพพาน รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยมีจริง

 

 Total Execution Time: 0.0011937022209167 Mins