สามัญลักษณะ

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2549

 

.....สามัญลักษณะ แปลว่า ลักษณะที่มีเสมอกันในสังขารทั้งปวง หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้น ภาวะที่มีที่เป็นแก่สังขารทั้งปวงอย่างเสมอภาคกัน ไม่มียกเว้น

 

สามัญลักษณะ มี ๓ ประการ คือ

 

๑. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้

๓. อนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตนความมิใช่อัตตา

 

 Total Execution Time: 0.016771682103475 Mins