อัตถัญญุตา

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2549

 

 

.....อัตถัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำความสามารถรู้ถึงความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจน เช่น รู้ว่าเมื่อประพฤติตามธรรมข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้ เมื่อเว้นธรรมข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้

 

.....อัตถัญญุตา ก็คือความชาญฉลาด ความรู้จักที่จะไขว่คว้าหาประโยชน์ให้แก่ตัวเอง คือประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพาน เพราะเห็นด้วยปัญญาถึงผลดีของประโยชน์นั้นๆ

 

.....ผู้ประกอบด้วยอัตถัญญุตา จัดว่าเป็น สัตบุรุษ คือเป็นคนดี คนฉลาด น่ายกย่องนับถือและเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

 

 Total Execution Time: 0.0011886994043986 Mins