ลอยบาปออกจากใจ

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2546

 

 

.....การลอยกระทงของเรานี้ แตกต่างจากที่เขาลอยกัน เพราะกระทงของเราที่ลอยนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ลอยบาป ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ สิ่งที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจซึ่งกัน และกัน ให้หมดสิ้นไป ให้คงไว้แต่สิ่งดีๆ มีความรัก ความสามัคคี มีเป้าหมาย มโนปณิธาน และอุดมการณ์ร่วมกัน

 

 Total Execution Time: 0.0014328638712565 Mins