ตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2546

 

.....ให้ทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินัย ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ทำตามแบบแผนที่พระพุทธองค์ ทรงปฏิบัติพระองค์ ทรงปฏิบัติอย่างไร เราก็ปฏิบัติอย่างนั้น พระองค์ทรงหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ เราก็หลุดพ้นได้ เพราะฉะนั้นข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่มีในพระธรรมวินัย ต่างเป็นไปเพื่อนำเราไปสู่อายตนนิพพานทั้งสิ้น

 

 Total Execution Time: 0.0022855321566264 Mins