อานิสงส์ ผลานิสงส์

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2546

 


              .....อานิสงส์ แปลว่า คุณเป็นที่ไหลออกเนืองๆ แห่งผล คือให้ผลที่น่าชื่นใจโดยยิ่ง

 

             .....อานิสงส์ หมายถึงผลแห่งกุศลกรรม ผลบุญ ประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญ ใช้ว่า ผลานิสงส์ หรือ ผลอานิสงส์ ก็มี

 

              .....อานิสงส์ เป็นผลิตผลจากการประกอบความดีต่างๆ ตามคติที่ว่าทำดีได้ดี หมายความว่าเมื่อทำความดี ความดีย่อมให้อานิสงส์เป็นคุณความดีก่อน ลำดับต่อมาคุณความดีนั้นจึงให้ผลที่น่าชื่นใจไหลออกมาสนองผู้ทำในรูปแบบต่างๆ ตามเหตุปัจจัยที่ทำ เปรียบเหมือนปลูกต้นมะม่วงย่อมได้ผลเป็นลูกมะม่วงก่อน ต่อมาลูกมะม่วงนั้นจึงให้ผลที่น่าชื่นใจต่อไป เมื่อนำไปเป็นอาหารนำไปแลกเป็นของ หรือนำไปขายเป็นเงิน

Total Execution Time: 0.0069964488347371 Mins