อนุโมทนาบุญ วันวิสาขบูชา

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2550

    พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาสำคัญของโลก มีความสำคัญต่อชาวพุทธทั่วโลกสืบทอดมายาวนานกว่า 2, 500 ปีแล้ว วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง เป็นวันของพระพุทธเจ้า จากที่เป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน อันมาพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกย่องให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพระสัมมาพุทธเจ้า มหาบุรุษเอกของโลกผู้บังเกิดขึ้นมา เพื่อนำประโยชน์ใหญ่มาสู่มวลมนุษยชาติด้วยคำสอนอันเป็นความรู้สากล ที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง ด้วยอมตธรรมของของพระพุทธองค์ก็ยังคงอยู่คู่โลก และยังอำนวยประโยชน์สุขให้แก่มหาชนผู้ประพฤติปฏิบัติตามมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

"วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ย่อมาจาก "วิสาขบุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะเลื่อนไป เป็นวันเพ็ญกลางเดือน ๗) ในวันวิสาขบูชา เป็นโอกาสที่พุทธบริษัททั้งหลายทั่วโลก ให้ความสำคัญร่วมระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ น้อมนำคำสอนและดำเนินรอยตามข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางที่ประเสริฐมาสู่ตน

โดยวันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ตามวัดและพุทธศาสนสถานต่าง ๆ ทั่วโลก จัดให้มีกิจกรรมงานบุญนี้ขึ้น และในวันดังกล่าว วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวัน พุทธศาสนิกชนจากทั้งจากภายในและต่างประเทศทั่วโลกสวมชุดขาวรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธเดินทางมาร่วมงานบุญ ตั้งแต่ในตอนเช้า เวลา 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตร ในตอนสายร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน พิธีในภาคบ่ายเริ่มในเวลา 13.30 น. ร่วมบุญอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณร และในภาคเย็นเริ่มในเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป พิธีจุดวิสาขประทีป เวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ด้วยความรักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนพร้อมเพรียงกันมาบำเพ็ญบุญกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ด้วยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมสมาธิเจริญภาวนา มุ่งบำเพ็ญบารมี ตามระลึกถึงคำสั่งสอนอันประเสริฐแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้สืบต่อยาวนานสืบไป.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001146133740743 Mins