อบรม ดีเจวัยใส

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2550

    ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 27 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน จัดโครงการอบรม ดีเจวัยใส ใส่ใจคุณธรรม โดยมีนางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองอธิการบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชายหญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองและเป็นแนวทางในการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดี พร้อมทั้งเพื่อให้เยาวชนที่เข้าฝึกอบรมเป็นนักจัดรายการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ดี และเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ตนเองอยู่

กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เยาวชนให้ความสนใจ เนื่องจากเยาวชนยังต้องรับสื่อที่มาจากทั้งวิทยุ การกระจายเสียงต่าง ๆ ทั้งการบันเทิง ตลอดจนข่าวสาร การเริ่มปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมทั้งการเลือกรับสารที่ดี มีประโยชน์ รวมทั้งคุณธรรมการเป็นผู้สื่อสารที่ดี รู้จักเลือกคิดและปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมของตนต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012207190195719 Mins