สอบตอบปัญหาธรรมะ

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2550

     ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากล จังหวัดปทุมธานี จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ครอบครัวอบอุ่น” ครั้งที่ 1 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม กว่า 1,500 คน มีนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของทุกคนในครอบครัว อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมให้เด็ก และเยาวชนในครอบครัว พร้อมเป็นการทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชมมายุ 80 พรรษาในปีนี้

ด้านนางวิไลลักษณ์ เลขาขำ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ในนามคณะกรรมการจัดสอบ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดสอบว่า เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้เรียนรู้หน้าที่ของตนในครอบครัว พร้อมนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

การปลูกฝังรากฐานของสังคมให้เข้มแข็งและอบอุ่นนั้น โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว เป็นสิ่งที่ทำได้โดยต้องได้รับความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกันจากสมาชิกภายในครอบครัวเอง รวมไปถึงสังคมรอบข้างที่ครอบครัวอาศัยอยู่ ที่ควรเอาใจใส่และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม อบอุ่นเป็นสุขแก่สังคมที่ตนมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สามารถเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง จากสังคมย่อยสู่สังคมใหญ่ ในระดับท้องถิ่น สู่ระดับประเทศต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010263323783875 Mins