Super kids จัดแคมป์

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2550

     สโมสร Super kids จะจัดแคมป์เด็กนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ Super kids inter camp ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

การจัดแคมป์ในครั้งนี้ โดยมีหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับเด็ก และเน้นการใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรมด้วย สำหรับแผนการอบรมนั้น จะจัดแบ่งเด็กที่เข้าอบรมมีหลายกลุ่ม ทั้งเด็กที่เป็นชาวต่างชาติ และเด็กไทยที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติอยู่แล้ว ซึ่งคณะผู้จัดการอบรมคาดหวังว่า เมื่อจบการอบรมไปแล้ว เราจะได้เด็กที่มีความรู้ความเข้าใน ในด้านพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงวิธีปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง

โดยกำหนดคุณสมบัติของเด็กที่เข้ารับการอบรม จะต้องมีความสามารถทั้งการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีในชีวิตประจำวัน รับสมัครทั้งเด็กชายและหญิงมีอายุระหว่าง 8-13 ปี ทั้งนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสร Super kids เบอร์โทรศัพท์ 08-9449-2207 ,08-9708-0092 หรือ 02-831-1834

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011329650878906 Mins