ชมรมส่งเสริมสมาธิ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2550

     ชมรมส่งเสริมสมาธิ และ พัฒนาศีลธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรม OPEN MEDITATION เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ณ ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพระอาจารย์สมบัติ สัมมาผโล เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสำคัญของการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธฯ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เป็นประโยชน์แก่ตนเองและชมรมต่อไป

และในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร จัดโครงการปฏิบัติธรรม OPEN MEDITATION ณ ห้องชมรมพุทธศาสตร์ โดยมีพระอาจารย์อนวัช ภูริวโร บรรยายธรรมเรื่อง “วิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา”

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ จัดปฏิบัติธรรม OPEN MEDITATION ขึ้น ณ ห้องชมรมพุทธศาสตร์ โดยพระอาจารย์ กิตติศักดิ์ สักกวโร บรรยายธรรมเรื่อง “สมาธิกับการเรียน”

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณะกรรมการชมรมได้ศึกษาธรรมะ และฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในการฝึกฝนอบรมตนเอง และทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ตนเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น สมาทานศีล นั่งสมาธิ และ ฟังธรรมะจากพระอาจารย์

การปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติ โดยผ่านชมรมพุทธศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา นอกจากเยาวชนจะได้ศึกษาความรู้ในทางโลกในคณะที่ตนศึกษาแล้ว ยังจะได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา ที่ฝึกฝนผ่านการทำงานในชมรม เหล่านี้ย่อมจะทำให้ได้รับความรู้ที่คู่กับคุณธรรมต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012028694152832 Mins