พระคุณอันไม่มีประมาณ หล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2551

 

พระคุณอันไม่มีประมาณ   
หล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ


            พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  (หลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ)   ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่สูญหายไปกว่า  500  ปีหลังพุทธกาล  จากนั้นท่านได้สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง และดีจริง
             ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฏก โดยเฉพาะคำว่า ”ธรรมกาย”  ที่มีปรากฏ  แต่ไม่ได้บอกวิธีการเข้าถึง   ก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก     ท่านได้เมตตาพากเพียรสอนการปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย จนมีผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย   เพื่อเป็นพยานในการเข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมาก    ชีวิตของท่าน เป็นแบบอย่างของผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
            การค้นพบวิชชาธรรมกาย และนำมาสั่งสอนเผยแผ่ได้อย่างกระจ่างชัดที่สุด  ด้วยคำสอนที่ว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เบื้องต้นจนเข้าถึงพระธรรมกาย  ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน นับเป็นการค้นพบสรณะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐที่สุดของชาวโลก     ที่จะนำพามนุษย์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งอวิชชา สามารถเอาชนะกิเลส  ความโลภ ความโกรธ ความหลง และมุ่งตรงสู่เป้าหมาย คือ พระนิพพาน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ความสุขได้อย่างแท้จริง 
            พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ   นับเป็นปูชนียบุคคลที่หาได้ยาก  ท่านมีพระคุณอย่างจะนับจะประมาณมิได้  มีความสำคัญต่อทุก ๆ คนเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าปราศจากการสละชีวิตของท่านแล้ว  จะไม่มีวันรู้จักคำว่าธรรมกายเลย
            เมื่อท่านได้บรรลุธรรม  ได้เห็นแผนผังชีวิตของท่านและของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ว  ก็มองเห็นว่า  ที่ต่างต้องมีทุกข์กันอยู่นั้นเป็นผลมาจากเหตุข้างใน  ซึ่งมีแหล่งกำเนิดที่ผลิตความทุกข์ทรมาน  ครอบคลุมสรรพสัตว์ทั้งหมด  ตลอดทั้งมนุษย์  ทิพย์ธรรม  ครอบคลุมโอกาสโลก  ขันธโลก  สัตวโลก  ทั้งหมดเลย  และท่านก็ยังค้นพบต่อไปว่า  มีวิธีเดียวเท่านั้นให้พ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้คือ  ต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม  จะต้องไปขจัดต้นเหตุของความทุกข์ทรมาน  แล้วตัวท่านเองก็ทำอย่างนั้นมาตลอดชีวิตของท่าน
            ท่านได้เคยพูดเอาไว้ตอนหนึ่ง  เมื่อครั้งที่ท่านได้แสดงธรรม  ราวปี พ.ศ. 2497  ว่า  “ผู้เทศน์เองได้ค้นคว้าหาเหตุผลเหล่านี้หนักหนา  แต่ว่ายังไปไม่ถึงที่สุด ...  เวลานี้กำลังไปอยู่ทั้งวันทั้งคืน  วินาทีเดียวไม่ได้หยุดยั้งเลย  ตั้งใจจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม  ให้สุดวิราคธาตุวิราคธรรม  แต่มันยังไม่สุด  ถ้าว่าสุดแล้วละก็รู้กันหมดทั้งสากลโลก  ไม่ต้องสงสัยล่ะ  รบราฆ่าฟันเลิกกันหมด  มนุษย์อยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมด  ไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ  มีผู้เลี้ยงเสร็จ  เป็นสุขเหมือนอย่างกับพระ  เหมือนอย่างกับเทวดา  เหมือนกับพระนิพพาน”  ท่านทำงานที่แท้จริงอย่างนี้มาตลอด  จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน 
            นับว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้มาเกิดในร่มเงาบารมีของท่าน  จึงได้มีโอกาสศึกษาธรรมะเรียนรู้วิชชาธรรมกาย  ที่ได้รับการสืบทอดมาจากท่าน  ทำให้ชาวโลก  มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์
            พระคุณของท่านจึงมีมากมายมหาศาลเกินว่าที่จะสรรหาคำใด ๆ  มาพรรณนา  เป็นการยากที่จะทดแทนพระคุณของท่านได้หมด  แต่ในฐานะศิษยานุศิษย์ก็ทำอย่างเต็มที่  เต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ  คือทำอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา  ทำตามคำสั่งสอนของท่าน  ท่านรักในการปฏิบัติธรรม  เอาจริงเอาจัง  เราก็ต้องรักในการปฏิบัติธรรม  ขยันนั่งธรรมะ  เอาจริงเอาจังเหมือนอย่างท่าน  ท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม  เราก็ต้องมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วย  อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคในการทำใจหยุดนิ่งที่จะไปให้ถึงจุกหมายปลายทางได้  ถ้าทำอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาธรรมท่าน  บูชาพระคุณของท่าน 
             พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  หลวงปู่วัดปากน้ำ     จึงเป็น "มหาปูชนียาจารย์" ผู้มีพระคุณอันยิ่ง   สมควรได้รับการเคารพ  กราบไหว้บูชา    ตลอดจนสมควรประกาศคุณงามความดีของท่านให้ขจรขจายไปทั่วโลก ดังนั้น ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวาระครบ ๑๒๔ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของท่าน เหล่าศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกันแสดงความรัก ความกตัญญู น้อมบูชาพระคุณของท่าน   ด้วยการหล่อรูปเหมือนของพระมงคลเทพมุนี ด้วยทองคำแท้ขนาดเท่าครึ่ง    เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี    (สด  จนทฺสโร)   เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งการบังเกิดขึ้นของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอันไม่มีประมาณ   เพื่อให้เหล่าศิษยานุศิษย์และชาวโลก ตลอดจนอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะรูปหล่อทองคำ และศึกษาประวัติ ชีวิตอันงดงามของท่าน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และนำพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบความสุข และเข้าถึงสรณะที่แท้จริง อันจะเป็นทางมาของสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในใจของมนุษย์ที่สมบูรณ์.
(ติดตามเพิ่มเติมได้ที่  www.dmc.tv)

 

 Total Execution Time: 0.0017021854718526 Mins