สถาปนา 100 วัดเป็นเขตปลอดเหล้า

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2548

 

                                                                                                                                                                                          

        เมื่อวันที่ 25 กันยายน เครือข่ายคณะสงฆ์ป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกับ ชมรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สมาคมรวมใจไทยสุรินทร์ และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ จัดพิธีสถาปนา 100 วัดเป็นเขตปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะสงฆ์กว่า 500 รูป พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมอนุโมทนาจำนวนกว่า 1,000 คน ในงาน

        สำหรับการจัดพิธีสถาปนา 100 วัด เป็นเขตปลอดเหล้าในครั้งนี้เพื่อต้องการให้วัดทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตพื้นที่ปลอดเหล้า โดยจะต้องไม่นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และขอมึนเมาทุกชนิดเข้ามาดื่มในเขตพื้นที่วัด ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะวัดถือได้ว่าเป็นศาสนสถานสำคัญและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธทุกคน รวมทั้งร่วมกันสร้างทัศนคติใหม่ให้กับ จ. สุรินทร์ อีกด้วยสโลแกนที่ว่า

         “ชาวสุรินทร์ ไม่กินสุรา”

        นอกจากนี้ยังได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อขจัดปัดเป่าอบายมุขไม่ให้แพร่ขยายในประเทศไทย และขอบิณฑบาตอย่านำเอาธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้แทนคณะสงฆ์จาก 100 วัด นำโดยพระมหาวีระ กิตติวัณโณ ประธานเครือข่ายคณะสงฆ์ป้องกันปัญหายาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตร ถวายกองทุนยารักษาโรค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พุทธศักราช 2550   นอกจากนี้ยังกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอบายมุข สุรา-บุหรี่ อีกโดยมีการจัด      เทเหล้า เผาบุหรี่ สิงหนคร

         ชาวสิงหนครจัดเทเหล้า-เผาบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ลด ละ เลิก อบายมุขเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา นายสมโชค สุวรรณมาศ นายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานเปิดโครงการ เทเหล้า-เผาบุหรี่ สร้างคนดีอำเภอสิงหนครถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระครูปัญญาวรกิจ เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

        โครงการเทเหล้า - เผาบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี อันเป็นประเพณีของไทย ส่งเสริมให้คนไทยในอำเภอสิงหนครมีสุขภาพร่างกายที่ดีและจิตใจที่เข้มแข็ง ส่งเสริมนโยบายรณรงค์งดเหล้า เลิกบุหรี่ เป็นพลเมืองดีของรัฐบาล สร้างกระแสต่อสังคมในการป้องกัน  ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและส่งเสริมละเว้นอบายมุข

       การแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการขจัดสกัดกั้นสิ่งอันเป็นอบายมุขที่มีสังคมไทย ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่าอบายมุขคือสิ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างมหาศาลในหลาย ๆ ด้านด้วยกันนี้เอง  ผู้มีปัญญา และพึงเห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก ในพลังมวลชนที่พร้อมด้วยความเสียสละช่วยกันชี้นำสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

 ทีมสื่อสีขาว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011178811391195 Mins