มาฆบูชานานาชาติ

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2551

       ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นวันมาฆบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดงานบุญใหญ่ตั้งแต่เวลา 6.30 – 20.00 น. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักอุดมการณ์ของชาวพุทธ คือ “ละชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ ด้วยปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ ได้แก่ ทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น 4 ประการ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” คือ 1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 2.พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย 3.ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ทรงอภิญญา 4.พระภิกษุทั้งหมดบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้

วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ให้ความสำคัญของวันนี้จัดพิธีบุญขึ้นตลอดทั้งวัน โดยเริ่มตั้งแต่ในตอนเช้าเวลา 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตร แด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 1,000 รูป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นเวลา 09.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายมาฆประทีปและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ สภาธรรมกายสากล ในภาคบ่ายเวลา 13.30 น. พิธีมอบรางวัลโล่พระราชทานและโล่เกียรติยศนานาชาติ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 26 จำนวน 13 โล่ โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ต่อด้วยช่วงเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จำนวน 15 โล่ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World Peace Ethics Contest: World-PEC) ครั้งที่ 2 สำหรับประชาชนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ

พิธีในภาคค่ำ เริ่มในเวลา 18.15 น. เป็นพิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีปกว่า 100,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา และเสร็จพิธีเวลาประมาณ 20.00 น.

โดยในงานนี้มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน มาร่วมงานกว่า 100,000 คน และมีชาวต่างชาติ ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต จากทั้ง 3 นิกาย ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน มาร่วมงานกว่า 30 ประเทศ ประมาณ 2,000 คน ได้แก่ กัมพูชา, เกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, เนเธอร์แลนด์, เนปาล, บังคลาเทศ, ฝรั่งเศส, พม่า, ภูฏาน, มองโกเลีย, มาเลเซีย, เยอรมัน, รัสเซีย, ลาว, เวียดนาม, ศรีลังกา, สเปน, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, แอฟริกาใต้, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

วัดพระธรรมกาย ถือกำเนิดขึ้นในวันมาฆบูชา เมื่อปี พ.ศ. 2513 ตลอดระยะเวลา 38 ปีที่ผ่าน ได้เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ เพื่อให้พุทธบริษัท 4 จากทั่วโลกได้มาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน โดยยึดแนวคิด “สว่างจุดร่วม สมานจุดต่าง” เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวพุทธ สมกับคำที่ว่า “พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.044721301396688 Mins