แคลิฟอร์เนีย จัดอบรมยุวธรรมทายาท

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2550

      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จัดอบรมยุวธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2550 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 15 คน อายุระหว่าง 5-19 ปี ทั้งเชื้อสายไทย ลาว จีน และโรมาเนีย โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นความรู้ในพระพุทธศาสนา อาทิ สอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติ ศีล 5 การฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา วัฒนธรรมชาวพุทธ กิริยามารยาทที่งดงาม งานฝีมือการแกะสลัก เพ็นท์สี และการประกอบอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติมีความพร้อมเป็นคนเก่งและดี เป็นสุภาพสตรีที่เรียบร้อย งดงาม ต่อไป โดยมีพระอาจารย์กิตติ กิตติโก เป็นพระอาจารย์ประจำโครงการ และพระอาจารย์อัษฎางค์ สิริปุญโญ เป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมกับคณะพี่เลี้ยงที่ใส่ใจให้กับโครงการดังกล่าว

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เน้นให้ธรรมทายาทหญิงอยู่ร่วมกันเป็นทีม ฝึกให้ทุกคนมีความพร้อมเพรียง และมีระเบียบวินัย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และเห็นความสำคัญของการฝึกสมาธิ และเมื่อจบโครงการแล้ว พระอาจารย์กิตติ กิตติโกได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน สุดท้ายเยาวชนเหล่านี้ ต่างมีความตั้งใจที่จะมาเข้ารับการอบรมกับโครงการดี ๆ เช่นนี้ ในปีต่อไปอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016695340474447 Mins