“ปฏิบัติธรรม ครู”

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2550

        จากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำคุณธรรมสู่สถาบันการศึกษา มุ่งสู่ทั้งระดับครูอาจารย์ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษา ผู้บริหารตามสถาบันต่าง ๆ จึงให้ความสนใจจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมขึ้น เช่นเดียวกันกันที่เมื่อวันศุกร์ที่ 3 – วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา อ. กาญจนา อินไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญการปฏิบัติธรรมของคุณครู จึงได้พาคุณครูทั้งหมดของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 51 ท่าน มาอบรมที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี ในโครงการ “ปฏิบัติธรรม พาคุณครูเข้าวัด”

โดยคุณครูได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งเป็นการพักผ่อนทั้งกาย และใจได้ นอกจากนี้ได้รับฟังธรรมะ จากพระอาจารย์ของศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ได้ให้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความรู้และคุณธรรมพื้นฐานในการศึกษา เส้นทางเพาะนิสัยเด็กนักเรียนให้เป็นเก่งและดี นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมตักบาตร ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

ในช่วงสุดท้ายของการอบรม พระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้คุณครูได้ซักถามคำถามที่มีความสงสัย จนทำให้คุณครูได้คำตอบที่เป็นความรู้ และเข้าใจเรื่องราวของกฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ และวิธีการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่งและดีได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้อำนวยการ อ.กาญจนา อินไทร และคุณครูทุกท่านล้วนมีความประทับใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะนำความรู้ที่ได้นี้ ไปอบรมสั่งสอนให้กับศิษย์ในสถาบันการศึกษาที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016988158226013 Mins