โครงการนำร่อง

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถโดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งจากคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 485 คน จาก 11 เขตพื้นที่การศึกษา

นอกจากนั้นยังมีคณาจารย์ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น เข้าร่วมสัมมนา โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 9.30 น. โดยมีพระอาจารย์ ธานินทร์ ปุญนันโท เป็นประธานสงฆ์ ต่อจากนั้นเป็นการปฐมนิเทศชี้แจงภาพรวมการอบรม

ระหว่างการสัมมนา คุณครู และบุคลากรทุกท่าน ได้รับชม VCD ชมวัด, ถ่ายทอดสดฝันในฝัน, เรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น, ร่วมพิธีตักบาตร, เข้าฐานวัฒนธรรมเชิงพุทธ และร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถโดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ จากนั้นเป็นการปิดท้ายด้วยการตอบข้อซักถามธรรมะแนะแนวการดำเนินโครงการอย่างไรให้ต่อเนื่อง โดยพระอาจารย์พระมหาอำนาจ ปฏิภาโณ

และนับเป็นโอกาสดีของทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย บรรยายธรรมในหัวข้อ “แนวทางการปลูกฝังศีลธรรมในสถานศึกษา”

ภายหลังจบการสัมมนาคณาจารย์ทุก ๆ ท่านร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเติมเต็มระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม และสัมมาทิฏฐิ เติบโตไปเป็นคนเก่ง และคนดีไปพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00092879931131999 Mins