มีสติ

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2550

 

ภิกษุไม่ควรติดในกามทั้งหลาย ควรมีใจไม่ขุ่นมัว

ควรเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวง ควรมีสติอยู่ทุกอิริยาบถ

 

ขุ. จู. ๓๐/๒๖

 Total Execution Time: 0.0094480514526367 Mins