อบรมเยาวชนคุณธรรม

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2550

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดโครงการอบรมเยาวชนคุณธรรม 80 ชนมพรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 เพื่อจัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 63 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดี สามารถปฏิบัติตนในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป

สำหรับการอบรมในส่วนแรก จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านฐานกิจกรรม ฐานจัดพับเก็บอุปกรณ์ ฐานปัดกวาดเช็ดถู ฐานทำความสะอาดห้องสุขา และเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐานในเรื่อง วินัย เคารพ อดทน โดยผ่านจากเกมส์ต่าง ๆ ทำให้นักศึกษามีความสนุกสนานและได้รับความรู้มากมายไปด้วย

จากนั้นในวันรุ่งขึ้น นักศึกษา ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจุดเทียนชัย ผ่านฐานต่าง ๆเช่น การหล่อเทียน ผูกผ้าระบาย จัดสถานที่ เวที ปักไม้จุดเทียนชัย พิธีกร พิธีกรรม ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้และได้ซักซ้อมจริงในการจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ส่งผลให้ให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ความสามัคคี การวางแผนในการทำงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตร และปล่อยปลา พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องราวกฎแห่งกรรม ความจริงของชีวิต และเมื่อจบการอบรมแล้ว อาจารย์พงษ์ลัดดา ป้านสุวรรณ อาจารย์ผู้ประสานงาน กล่าวว่า โครงการอบรมนี้ทำให้นักศึกษามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีความประพฤติเรียบร้อย พูดจาไพเราะ และมีน้ำใจ เข้าใจเรื่องราวของกฎแห่งกรรม และวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธที่ดีงาม และที่ประทับใจมากที่สุด คือ การซักซ้อมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรนักศึกษาทุกคน มีความประทับใจในการเข้าอบรมครั้งนี้ และจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089566707611084 Mins