วิสาขบูชานานาชาติ

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2550

    วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมาพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และแม้แต่ประชาคมโลก โดยองค์การสหประชาชาติ ยังได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก อันสะท้อนถึงความสำคัญของมหาบุรุษเอกของโลก ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ และผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ด้วยพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีให้แก่ทุกชีวิตอย่างเสมอหน้ากัน ผู้ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อนำประโยชน์ใหญ่มาสู่มวลมนุษยชาติ ด้วยคำสอนอันเป็นความรู้สากล ที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ของชาวโลกได้อย่างแท้จริง

สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน ซึ่งหากได้ศึกษาแล้วจะช่วยให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงเป้าหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่แท้จริง และดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ด้วยการละเว้นบาป บำเพ็ญบุญ และเจริญภาวนาให้ใจผ่องใส ส่งผลให้ประชาคมโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก

เนื่องในวันวิสาขบูชาเวียนมาถึง ชาวพุทธทั่วโลกจะร่วมกันบำเพ็ญบุญในสถานที่ต่าง ๆ ทุกทวีปทั่วโลก ที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปถึง ทั้งพระภิกษุสามเณร รวมถึงสาธุชนที่ตั้งใจมาร่วมในงานบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้

ในวันเพ็ญวิสาขปุณณมีในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2550 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอะซูซ่า สหรัฐอเมริกา จัดให้มีพิธี ถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน 150 รูป ภาคค่ำร่วมพิธีเวียนประทักษิณ และจุดโคมวิสาขประทีป เป็นโอกาสให้สาธุชนในต่างแดนทุกท่าน ได้ร่วมงานบุญวันวิสาขบูชา โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (626) 334-2160

“มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ กลั่นกายใจใสพิสุทธิ์ ประทีปธรรมนำใจหยุด จุดถวายเป็นพุทธบูชา”

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025716817378998 Mins