โครงการฟื้นฟูศีลธรรม

วันที่ 12 ธค. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการประชุม เพื่อเปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ขึ้น ณ ห้องบัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย เมื่อต้นเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2550 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อ เปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รู้จัก เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารการศึกษาต่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือจากผู้บริหารระบบการศึกษา สืบต่อไปยังผู้บริหารโรงเรียน จนถึงครูอาจารย์ และนักเรียน ซึ่งจากการสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาทุกท่าน ต่างเห็นชอบ และยินดีที่จะให้โรงเรียนในสังกัด มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะทำให้การ “ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017651601632436 Mins