พิธีอุปสมบทหมู่

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2550

    โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ และบวชเนกขัมมจาริณี ขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 และจัดเป็นโครงการต่อเนื่องขึ้นเป็นเวลา 7 วัน คือระหว่างวันที่ 22- 28 พฤศจิกายน พิธีในครั้งนี้ พณฯ สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เป็นประธาน

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมศีลจาริณี จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 9 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้ และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และได้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 -28 พฤศจิกายน 2550 ณ วัดราษฏรนิยมธรรม และวัดอมราวราราม ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยในปีนี้มีผู้บรรพชาอุปสมบทจำนวน 9 รูป บรรพชาสามเณรจำนวน 131 รูป และบวชเนกขัมมศีลจาริณี จำนวน 111 รูป
 

เนื่องในวโรกาสมหามงคมปีแห่งการเฉลิมฉลอง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ล้วนพร้อมเพรียงกันแสดงความจงรักภักดี น้อมถวายพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทย

 Total Execution Time: 0.0010251005490621 Mins