ปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อ

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2550

      ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับครูผู้นำโรงเรียนทางก้าวหน้าคุณภาพในกรุงเทพมหานคร จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงเรียนฉัตรวิทยา

ซึ่งโครงการเกิดขึ้นจากการสัมมนาและร่วมปฏิบัติธรรมของคณะครู อาจารย์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดกลุ่มอาจารย์ผู้นำที่พร้อมจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครูอาจารย์ และนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จึงจัดปฏิบัติธรรมครูอาจารย์ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และทำบุญร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อขยายกลุ่มผู้นำครูที่จะทำหน้าที่ก่อตั้งชมรมพุทธระดับประถมขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

 Total Execution Time: 0.0011089483896891 Mins