We are one

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2550

องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhism Sangka Youth: WBSY) จัดประชุมสามัญครั้งที่  ๔ ภายใต้ชื่อแนวคิด เราเป็นหนึ่งเดียว – ๒๕๕๐ ปี แห่งพระพุทธศาสนา หรือ  We are one  - 2550 Year of  Buddhism   ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา   ซึ่งมีพระภิกษุจากทั้ง ๓ นิกาย ได้แก่ มหายาน วัชรยาน และเถรวาท จาก  ๔๐ ประเทศ จำนวน  ๔๐๐ รูป เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี พระมูกุนุเวลา   อนุรุทธะเถโร  เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก  เป็นประธานจัดงาน และวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี  ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน
พิธีเปิดเริ่มด้วยสุนทรพจน์ของ พระอธิการสนอง  กตปุญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ใจความว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นโดยเลือกวัดสังฆทานและวัดพระธรรมกาย เป็นสถานที่ในการจัดประชุม ซึ่งเชื่อว่าพระเถรานุเถระทุกรูปมีความเชื่อในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกัน   จึงได้มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้”  จากนั้นเป็นสุนทรพจน์ของพระมูกุนุเวลา อนุรุทธะเถโร  เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก  ความว่า “การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าคณะสงฆ์ที่มาร่วมประชุมในวันนี้จะต่างกันในเรื่องของ การแต่งกาย   เชื้อชาติ   และภาษา แต่เชื่อว่าเรามีพระพุทธศาสนาและพระศาสดาที่นับถือองค์เดียวกันจึงได้มารวมตัวกันในครั้งนี้”  
หลังจากนั้นเป็นสุนทรพจน์จากพระบุญชู  อริยธมฺโม  พระผู้แทนจากวัดพระธรรมกาย   โดยมีใจความว่า    “เราต้องตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ และเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง   ทั้งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าสู่นิพพานด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้สมาธิเพื่อเข้าสู่นิพพาน”
ที่ประชุมได้มีการเสวนาเรื่อง “We are one – เราเป็นหนึ่งเดียวกัน”  กับการค้นพบธรรมะครั้งยิ่งใหญ่  โดยพระอธิการสนอง  กตปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน พร้อมด้วย พระไดเจียว  นากาจิมะ เจ้าอาวาสวัดฮอนริวจิ ประเทศญี่ปุ่น,  พระไห่หยุน  จิเม็ง ประธานสำนักสงฆ์หัวเหย็น ประเทศไต้หวัน,    พระวัจระ  ลอง  เชง   ประเทศออสเตรเลีย, ลามะกัลป์ซัง  ประเทศเนปาล, ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล ประเทศไทย    โดยมีใจความสรุปว่า  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีน้ำพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณ  ท่านได้ปฏิบัติตามหนทางสายกลางจนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาโพธิญาณ  ทรงรู้แจ้งสัจธรรมแล้วจึงทรงแนะนำสั่งสอน  ทรงนำสัจธรรมความจริงแท้อันเกิดขึ้นจากความรู้แจ้งมาเปิดเผยให้แก่ชาวโลกเห็น   ดังนั้นการที่พระพุทธศาสนาจะเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องนำหลักที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปเป็นแนวทางในการเผยแผ่ต่อไป  
            นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกล่าวปฎิญญาพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียว ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร   จังหวัดนครปฐม   โดยการนำของพระธรรมปริยัติเมธี เจ้าคณะภาค  ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร โดยมีใจความว่า  “เรามาอยู่รวมกันเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ คือ เราจะไม่ว่าร้ายกัน เราจะไม่ล้างผลาญกัน เราจะมีความสำรวมในพระปาติโมกข์   เราจะรู้จักประมาณการในการบริโภค เราจะอยู่ในเสนาสนะอันสงบ เราจะประกอบความเพียรเพื่อพระพุทธศาสนา”
สำหรับพิธีปิดการประชุมสามัญองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ครั้งที่ ๔   จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย   สำหรับพิธีเริ่มขึ้นโดยคณะสงฆ์ทุกรูป ที่เข้าร่วมประชุมได้ชมประมวลภาพในการประชุมที่ผ่านมา จากนั้น พระภาวนาวิริยคุณ  รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ได้กล่าวสุนทรพจน์ ความว่า  “การประชุมในครั้งนี้เห็นได้ว่าเราตั้งใจที่จะรวมกันเป็นหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เรารวมกันเป็นหนึ่งได้นั้นคือ จิตใจ ซึ่งถ้าคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ยึดหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะเผยแผ่ไปได้ง่ายและเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุด   อย่างไรก็ตาม เมื่อยึดหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระสงฆ์ทุกรูป ทุกนิกายต้องฝึกฝนอบรมตนเองด้วยหลักอริยมรรคมีองค์ ๘   เพื่อตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่น่าเลื่อมใสของประชาชน”  

 

จากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์จาก ผช.ดร. พระสุทธิวรญาณ   รองคณะบดีต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  โดยมีใจความว่า “ถ้าพระสงฆ์ทุกรูปเชื่อในพระรัตนตรัย รวมถึงรักษาศีล และพระธรรมวินัยแล้ว ศาสนาพุทธก็จะยังคงอยู่และเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป”    และสุนทรพจน์จากนายโรฮานา ติสนายกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนานครหลวงและเมืองโบราณ   จากนั้นพระมูกุนุเวลา   อนุรุทธะเถโร ประเทศศรีลังกา เป็นผู้ส่งมอบธง ให้กับเจ้าภาพการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่ประเทศออสเตรเลียต่อไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090831915537516 Mins