ถวายพุทธปฏิมากร

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2551

บ้านพี่เมืองน้อง”พระพุทธศาสนา”

ศรีลังกาและไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็น “บ้านพี่เมืองน้อง” ในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยศรีลังกาถือว่าเป็นเมืองพี่ เพราะพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนศรีลังกาหรือลังกามาก่อนโดยเมื่อปี พ. ศ. 236 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระมหินทเถระและคณะมาเผยแผ่พระศาสนาในลังกา ส่วนประเทศไทยที่เป็นเมืองน้องนั้น ในพุทธศตวรรษที่12 มีหลักฐานที่อ้างอิงว่า คณะสงฆ์จากลังกาเดินทางเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย ต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์กรุงสุโขทัย ทรงอาราธนาพระสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราชให้ขึ้นมาเผยแผ่ที่กรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นที่มาของคณะสงฆ์นิกายลังกาวงศ์ในแผ่นดินสยาม

ต่อมาในปี พ.ศ.2050-2250 ซึ่งเป็นช่วงเวลากว่า 2 ศตวรรษ ที่ชนชาติตะวันตกคือชาวโปรตุเกสและฮอลันดาได้เข้ามาปกครองดินแดนศรีลังกาพร้อมทั้งนำคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแผ่ และกีดกันผู้นับถือพระพุทธศาสนา จนทำให้พระพุทธสาสนาเริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งวัดร้างไม่เหลือพระภิกษุอยู่เลยแม้แต่รูปเดียว เป็นเหตุให้ในปี พ. ศ.2294 พระเจ้ากิรติศรีราชสิงหะ กษัตริย์ลังกาในขณะนั้น ทรงส่งคณะทูตมานิมนต์พระสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยาให้มาช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกศ พระองค์จึงทรงส่งพระสมณทูตจำนวน 10 รูป นำโดยพระอุบาลีเดินทางไปบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลังกาถึง 3.000 รูป ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของนิกายสยามวงศ์ ซึ่งเป็นนิกายใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ของพระสงฆ์ศรีลังกาทั้งหมดในปัจจุบันนี้

เชื่อมสายใยพุทธบุตรทั่วโลก

ตามที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยท่านประธานาธิบดี มหินทา ราชาปักษี ได้ส่งจดหมายกราบนมัสการพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อขอพระพุทธรูปจำนวนทั้งสิ้น 101 องค์ ให้กับรัฐบาลศรีลังกา ตามที่ได้ขอมา สืบเนื่องจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

นอกจากนี้ การถวายพุทธปฏิมากรในครั้งนี้ยังตรงกับดำริเดิมของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่มีความตั้งใจจะถวายพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูมกายมหาบุรุษให้กับวัดต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สำคัญเกี่ยวกับ “ธรรมกาย” ว่าเป็นสภาวธรรมอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษยชาติ การถวายพุทธปฏิมากรให้แก่วัดในศรีลังกาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมสายใยของพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำมาสู่การศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน อันเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในอนาคตพุทธบุตรทุกรูปทั่วโลกจะได้ช่วยกันเผยแผ่ความรู้อันสำคัญนี้ไปสู่ชาวโลกทุกคนโดยเริ่มต้นจากการถวายพุทธปฏิมากรให้แก่ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศแรกของโลก

มหากุศลอันยิ่งใหญ่

ในการที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้เชิญเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ให้มาร่วมกันสร้างพุทธปฏิมากรจำนน 101 องค์นี้ เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปเป็นมหัคคตกุศลที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเพราะพุทธปฏิมากร คือ ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มนุษย์และเทวากราบไหว้บูชาและหากยิ่งเป็นพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูมกายมหาบุรุษซึ่งเป็นตัวแทนของพระธรรมกายภายใน ซึ่งถ้าใครได้เห็นแล้วก็จะบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และเกิดแรงบันดาลใจที่จะแสวงหาวิธีการเพื่อปฏิบัติให้เข้าถึง และเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว สันติสุขภายในก็จะบังเกิดขึ้น และจะแผ่ขยายกลายเป็นสันติภายของโลกได้ในที่สุด นอกจากนี้การสร้างพุทธปฏิมากรถวายวัดต่าง ๆทั่วโลกยังเป็นส่วนหนึ่งของการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ คู่โลกไปกว่าพันปีอีกด้วย

ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาสร้างพุทธปฏิมากรนี้จะได้อานิสงส์แห่งความเป็นบุคคลผู้น่าเคารพเลื่อมใสและได้ลักษณะมหาบุรุษ บุญนี้ยังส่งผลให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพพาน มหาทานบารมีในครั้งนี้ นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐของทุกท่าน และเนื่องจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีดำริที่จะนำปัจจัยอีกส่วนหนึ่งจากโครงการนี้ ถวายเป็นปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ที่หยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ใน 4 จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้นำไปใช้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือครูผู้ทำหน้าที่ให้แสงสว่างแก่เยาวชนใน 4 จังหวัดภาคใต้อีกกว่า 14.000 คน ซึ่งทานกุศลในครั้งนี้จะเป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 3 ชั้นอันจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสู่ผู้มีบุญทุกท่านพร้อมกันนี้ด้วย

(โดย..กองบรรณาธิการ หนังสืออยู่ในบุญ ฉบับที่63 ประจำเดือนมกราคม 2551)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dmc.tv

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0084724187850952 Mins