ถวายมหาสังฆทานครั้งใหญ่ ตักบาตรพระ 22,222 รูป

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2551

          เป็นเวลากว่าหกเดือนแล้ว ในโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จ  เป็นที่น่าชื่นชมยินดี    เพราะเป็นสิ่งสร้างความตื่นตัว ความคึกคักให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้ขณะนี้  และในพิธีตักบาตรครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกครั้ง    เป็นพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร   เป็นมหาสังฆทานถึง  22,222  กว่ารูป ที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา         โดยกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ถนนลำพูน – ดอยติ หน้าศาลจังหวัดลำพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน   โดยได้รับความเมตตาจาก  พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์   เจ้าคณะภาค 7     กรรมการมหาเถรสมาคม     เป็นประธานฝ่ายสงฆ์            ได้รับเกียรติจาก  นายอมรพันธ์  นิมานันท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ร่วมด้วย
            พิธีตักบาตรพระจำนวน  22,222   รูปในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอีกหน้าหนึ่ง และนับเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ของจังหวัดลำพูน    ที่ได้มีการจัดพิธีตักบาตรพระเป็นหลักหมื่นขึ้นไป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย    ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)    นอกจากนี้เป็นการรวมพลังชาวพุทธ   เพื่อสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด  ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ท่านมีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวเข็มแข็ง หยัดสู้ในการธำรง รักษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปบนผืนแผ่นดินไทย  
            บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยเป็นจำนวนมาก    มาร่วมกันตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์สามเณร ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญและเป็นอายุพระพุทธศาสนา นอกจากจะได้อานิสงส์ผลบุญแล้ว ยังได้ส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ดี   อันจะทำให้ครอบครัวมีความสุข ความอบอุ่นและได้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยกัน และเป็นสื่อที่จะนำมาซึ่งความรักความร่วมมือและ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท 4  ได้ทำบุญ  กิจกรรมวันนี้นอกจากจะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือพุทธบุตรใน 266 วัดแล้ว ยังเป็นการรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวร
นอกจากนี้ยังเป็นกระแสที่ทำให้สังคมเกิดการตื่นตัวในการทำความดี และหันมาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูศีลธรรมอันดีงาม ที่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ให้เกิดความเข็มแข็งสืบไป ภาพของคณะสงฆ์เป็นจำนวนมากเดินแปรแถวอย่างสงบเสงี่ยม    สง่างาม   สร้างความตื่นตันใจให้กับเหล่าประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะความปลื้มปีติและประทับใจที่ได้เป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ อีกทั้งได้มีโอกาสเห็นภาพของคณะสงฆ์จำนวนถึงสองหมื่นกว่ารูป
พิธีตักบาตรครั้งนี้      เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัททั้ง 4 ได้แก่ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา แพร่   และตาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดลำพูน สมาคมบัณฑิตรัตน์ สมาคมรวมใจไทยล้านนา  ภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชน กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค7 กรรมการมหาเถรสมาคม  ท่านประธานสงฆ์ในพิธีได้กล่าวถึงการจัดงานนี้ด้วยว่า  “เหล่ากัลยาณมิตร ได้มาบำเพ็ญมหาทานคือตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 22,222 รูป และในการนี้ก็ได้ปรารภถึงพระภิกษุ สามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจ อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวน 266 วัด เหล่าศรัทธาสาธุชนอยู่แนวหลังแต่ก็มีจิตใจคำนึงนึกถึง ไม่เพียงแค่ประกาศด้วยวาจา แต่เรายังหาทัพพสัมภาระต่างๆ  เพื่อส่งไปช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติศาสนกิจ เหล่ากัลยาณมิตรและสาธุชาทั่วไปต่างทราบกันดีว่า   พระที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ ณ ชายแดนภาคใต้   อาจต้องไปอยู่ในดินแดนที่อันตราย       จากพวกมีความประพฤตินั้นไม่น่ายกย่องสรรเสริญของบัณฑิตชน แต่พระสงฆ์ทั้งหลายก็ยังไม่ย่อท้อ คงสู้ เหมือนอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุฯ  ที่ลาขออนุญาตไปปฏิบัติศาสนกิจยังแดนเถื่อนใจทมิฬ หินทชาติ เหล่านั้น โดยให้ลักษณะอย่างไร องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ต้องใช้ขันติความอดทน   อดกลั้นเป็นอย่างยิ่ง เขาด่าเราไม่รับก็ถูกเขาเอง   เขาประทุษร้ายก็เป็นเวรกรรมของเขาเอง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุที่ไปปฏิบัติยังถิ่นชายแดน ให้ใช้อธิวาสนขันติ คือ ความอดทน   อดกลั้น ซึ่งพระสงฆ์ 266 วัด ในชายแดนใต้นั้นก็ได้รับความยกย่องสรรเสริญว่าเป็นพระที่ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนา เพราะที่ท่านสามารถปฏิบัติศาสนากิจในพื้นที่นั้นได้ ไม่ได้อาศัยความกล้าอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยึดมั่นที่จะรักษา เชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป  ...การตักบาตรพระจำนวนถึง 22,222 รูป ครั้งนี้ โดยมีเจตนาที่จะส่งทัพสัมภาระคือเสบียงคลังไปช่วยเหลือพระสงฆ์ สามเณร ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงให้เห็นว่า พวกเราที่อยู่ข้างหลังนี้ก็สามารถทำได้ด้วยการให้กำลังใจส่งของไปช่วยเหลือ ดังนั้นวัดพระธรรมกายโดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ก็ได้นึกถึงข้อนี้เสมอ และยังช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวส่วนวัด   ดังนั้นชื่อของท่านจะปรากฎนานเท่านาน ก็ขออนุโมทนา”
            ด้วยกิจกรรมมหาสังฆทานดังกล่าวนี้   พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ถือได้ว่ามีความเข้มแข็ง และยึดมั่นในการทำความดี เป็นอย่างยิ่ง   จึงได้พร้อมใจกัน จัดพิธีตักบาตรพระตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น จนถึงสองหมื่นกว่ารูปในวันนี้   ซึ่งภาพเหล่านี้ควรบังเกิดขึ้นในทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งจะนำมาด้วยความสงบสุข ร่มเย็นของประเทศชาติยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018792152404785 Mins