ชาวอุบล ฯ ตักบาตรพระ 3,250 รูป

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2551

 

            “เมืองดอกบัวงาม    แม่น้ำสองสี”   อันหมายถึง    จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระจำนวน    3,250  รูป   เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2551     จัดพิธี ณ ถนนอุปราช      หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี        โดยได้รับความเมตตาจาก     พระเดชพระคุณพระเทพกิตติมุณี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    ได้รับเกียรติจาก พลตรีพิเชษฐ  วิสัยจร รองแม่ทัพ ภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย
            การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นการประกาศตนว่า   จะน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ และตามระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด การตักบาตรพระ 3,250   รูป เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของ    พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์   (หลวงพ่อธัมมชโย)  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการส่งกำลังใจ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ไปยังพระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
            ชาวอุบลราชธานีเป็นผู้ที่มีความโอบอ้อม อารี เหมือนดังคำกล่าวใน สักวาบางตอนที่ว่า อุบล เมืองคนดี ทุกคนมี ดวงจิต อันผ่องใส อุบลบาน เบ่งเกสร ขจรไกล ทั่วถิ่นไทย ซาบซึ้ง ถึงอุบล ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเป็นผู้ที่มีจิตใจดี อีกทั้งยังช่วยกันรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธมาโดยตลอด เห็นได้จากประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งจัดทำขึ้นทุกปี ทำให้การตักบาตรพระ 3,250   รูป ในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญมาร่วมงานจำนวนมาก     จากถนนที่มีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง   มีการจราจรอย่างคับคั่ง แต่ครั้งนี้กลายเป็นถนนสายบุญที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมกันทำความดี ทำบุญตักบาตร ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์อยู่ในศีล นับเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีพระภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธศาสนิกชนได้ตักบาตรมากที่สุด ทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง ผู้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้มิรู้ลืมเลือน
            เป็นกิจกรรมงานบุญที่ยังได้รับความร่วมมือทั้งจาก    ทหาร นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาช่วยงานบุญเป็นจำนวนมาก และความสำเร็จของการจัดให้เกิดงานในครั้งนี้   ได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   ชมรมสร้างสรรค์คนดีศรีอุบล ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายงดเหล้าภาคประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานี วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            หลังกิจกรรมการตักบาตรนี้   นายวิโรฒ มีแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มาร่วมในงานและกล่าวถึงว่า  “วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธเมืองอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่    คิดว่าไม่เคยมีบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนเลย ที่คณะทีมงานทุกฝ่ายทุกภาคส่วน รวมถึงคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ สำหรับการได้ทำกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วย ความสำคัญตรงนี้เมืองอุบลราชธานีถือว่า   เป็นเมืองแห่งนักปราชญ์เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา โอกาสที่จะได้ทำบุญอย่างนี้นั้นไม่ได้เกิดบ่อย    และที่สำคัญพระเดชพระคุณคณะสงฆ์ถึง   3,250 รูป ที่ได้มารวมพร้อมกันที่นี่ให้พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกันถือเป็นบุญยิ่งใหญ่
สิ่งที่เราได้รับร่วมกันนั้นคือความดี ความสุข เป็นความปลื้มปิติในจิตใจที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ ที่สำคัญ คือ ได้เป็นตัวอย่างให้กับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธอื่นๆที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง การเป็นตัวอย่างในการทำบุญหลาย ๆโอกาส เช่น การทำบุญตักบาตรถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วันนี้เราได้มาทำบุญตักบาตรร่วมกันแล้ว  ของตักบาตรทั้งหลาย ข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ   ก็จะไปถึงพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ใน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพุทธบุตรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการโปรดพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ใจถึงบุญแต่ว่าโอกาสที่จะทำบุญของพี่น้องชายแดนใต้นั้นเป็นเรื่องยากลำบาก เราส่วนหนึ่งอยู่ในถิ่นที่ค่อนข้างจะสุขสบายสมบูรณ์ มีจิตใจที่เป็นกุศลของชาว จ.อุบลราชธานี   ที่มาตักบาตรในวันนี้นั้นจะแผ่ไปถึงคนเหล่านั้น     ก็ขอให้บารมีธรรมทั้งหลายได้ร่วมกันในวันนี้นั้น ก็ให้พี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะพี่น้องใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบแต่ความสุข ความสงบโดยรวดเร็ว   และให้ทุกคนได้รับบุญกุศลโดยถ้วนหน้า     และมีความสุขอย่างแท้จริงที่ได้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา
การประกาศตนเป็นพุทธมามกะนั้น คือการยอมรับในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นการประกาศโดยจิต โดยใจของเรา สิ่งที่สำคัญนอกจากการประกาศแล้ว คือการปฏิบัติ ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้โดยยึดในหลักของ ศีล 5 ให้ได้ ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธ เพราะฉะนั้นขอให้ยึดในหลักศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสิ่งสิ่งที่ปฏิบัติก็จะสนองตอบทั้งเรื่อง โภคทรัพย์ ความสุขทางใจและทางกาย ทานก็ได้รับอานิสงค์เหล่านั้นตามไปด้วย
             ภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี จะประทับฝังอยู่ในใจของทุกคนที่ได้มาร่วมงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีด้วยวัฒนธรรมการสร้างความดี ในการจรรโลงจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป .


 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรพระ
ในวันเสาร์ที่ 23   สิงหาคม  พ.ศ.2551   ระหว่างเวลา  06.00 – 8.30  น.
1.ที่   จ.สุราษฏร์ธานี    จำนวน  1,000 รูป      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่    คุณนิธยา โทร.081-300-7870
2.ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี   จำนวน  3,500 รูป สอบถามได้ที่ คุณสุกัญญา โทร.081-5844090
3.ที่  จ.สุพรรณบุรี  จำนวน  3,000                 รูป   สอบถามได้ที่   คุณลือพงษ์      โทร.  081-6675087
4.ที่  จ.ภูเก็ต  จำนวน    1,000         รูป  สอบถามได้ที่ คุณอุดม   โทร.   083-5405570
5.ที่ จ.กาฬสินธุ์  จำนวน   1,000    รูป  สอบถามได้ที่ คุณเสน่ห์  โทร. 081-6328311
6.ที่ จ.ราชบุรี   จำนวน       2,555    รูป  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  พระทวี   โทร.    083-5406604.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012610673904419 Mins