เชียงใหม่ จัดตักบาตร

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2551

       อีกหนึ่งอำเภอของพื้นที่ในจังหวัดทางภาคเหนือ จัดงานบุญตักบาตรคณะสงฆ์ครั้งสำคัญ ระดับจังหวัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ด้านหน้าลานเอนกประสงค์ หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจทั้งจาก ประชาชน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา เป็นจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวนกว่า 1,268 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ หอมชื่น นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย

การได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ส่งกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวไทยและชาวโลกต้องสูญเสียพระสงฆ์ ผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า ในการสืบสานสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ ผู้ที่ศึกษาและเผยแผ่คำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการบำเพ็ญสมณกิจ ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบิณฑบาต ที่ไม่สามารถทำได้เช่นเดิม ด้วยเกิดความไม่ปลอดภัย

ดังนี้จึงนับเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่เดินทางมาในวันนั้น เมื่อเห็นพิธีกรรมต่างมีความเบิกบานใจ ปีติใจ และ ชาวบ้านพร้อมพูดเสียงเดียวกันว่า ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นภาพตื่นตาตื่นใจ สง่างามแบบนี้มาก่อน การนั่งใส่บาตรเป็นระเบียบเรียบร้อย ศักดิ์สิทธิ์ อยากให้งานแบบนี้จัดขึ้นทุกปี

ถ้านับย้อนไปตั้งแต่โบราณกาล การตักบาตรเป็นสิ่งทำให้ชาวไทยได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความดีเสมอมา เป็นเหตุให้คนไทยล้วนมีจิตใจงดงาม รักการให้ มีรอยยิ้มที่ออกจากใจ โดยไม่แบ่งแยกชนชาติ ภาษา หรือศาสนา นี้คือความงดงามของชาวไทย ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติ แต่ในภาวะสังคมในปัจจุบัน กระแสศีลธรรมถูกลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆ ด้วยความก้าวหน้าทางวัตถุนิยม เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การพัฒนาจิตใจ ถูกมองข้าม จึงมีความจำเป็นที่พุทธบริษัท 4 จะต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อช่วยกันพลิกฟื้นคืนกระแสแห่งธรรมให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะการให้ทานนับเป็นก้าวแรกของการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน และถือเป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธทุกคน ในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยขึ้น เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก วัฒนธรรมชาวพุทธ ให้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยต่อไป และกำลงแผ่ขยายคลื่นพลังแห่งความดีไปสู่ใจพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้

กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ สำเร็จลงได้ ด้วยความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง สมาคมรวมใจไทยล้านนา เครือข่ายชาวพุทธ เทศบาลตำบลจอมทอง โรงเรียนพิงครัตน์ สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา ธุดงคสถานล้านนา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

จากการมาร่วมงาน ทั้งคณะสงฆ์และฆราวาสล้วนรู้สึกปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่ง โอกาสนี้พระครูสุนทรพรหม เจ้าคณะอำเภอจอมทอง ถึงกับกล่าวชื่นชมและอนุโมทนาด้วยว่า “การทำบุญตักบาตรมหาสังฆทานอันยิ่งใหญ่นี้ เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่พุทธศาสนิกชนเรามีใจศรัทธาได้ร่วมในทางพระพุทธศาสนา ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีและได้มาร่วมสร้างบารมีตักบาตรร่วมกัน เพื่อช่วยสงเคราะห์ให้พระภิกษุ สามเณรได้มารับบาตรกับญาติกับโยม และบุญอันนี้นำไปเผยแผ่ช่วยเหลือ 4 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ได้รับส่วนบุญกุศลที่คณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อธัมมชโย หรือพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่มีความดำริอันยิ่งใหญ่สร้างมหาสังฆทาน ได้ช่วยแบ่งบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้น และขอความอำนวยพรให้หลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์ จงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ให้มีอายุมั่นขวัญยืน ให้อยู่บำเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ยิ่งๆขึ้นไป เป็นที่พึ่งแก่สาธุชนเพื่อกระทำกิจพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด และในงานครั้งนี้ ท่านสาธุชนได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้พร้อมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็รู้สึกปลื้มปิติที่พระพุทธศาสนาเรายังเจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อให้สำเร็จความประสงค์คือถึงที่สุด เพราะพวกเราทุกวันนี้ ที่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะแสดงตนเป็นพุทธมามกะแต่ชื่อ แต่ไม่เข้าใจความหมายของพุทธมามกะ คือ อะไร พุทธะแปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน แต่พุทธมามกะในที่นี้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ยินดีในซึ่งบารมีบุญกุศล เพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์ ซึ่งมีหลวงพ่อเป็นประธานในอำเภอจอมทองนี้ ก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีด้วยบุญบารมีที่ทุกท่านทุกคนที่ได้บำเพ็ญกุศลบารมีร่วมกันตลอดมา”

ทั้งนี้จากกระแสความตื่นตัวในการสร้างมหาทานบารมี ที่กำลังกระจายไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงโครงการนำร่อง แต่ทว่าเป็นโครงการต้นแบบที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็นประเพณีสำคัญประจำจังหวัดต่อไปในอนาคต และถือเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราชาวพุทธทุกคนที่ต้องมาช่วยกันทำให้มีขึ้นอย่างสมบูรณ์ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0044470508893331 Mins