จุดเริ่มต้นของชีวิต

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2553

จุดเริ่มต้นของชีวิต

           ก่อนที่เราจะไปให้ถึงจุดหมายของชีวิต คือ ความสุข และความสำเร็จ อันเป็นยอดปรารถนาของทุกคนในโลกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีขั้นตอน โดยมีจุดเริ่มต้น นำไปสู่ท่ามกลาง และบั้นปลายในที่สุดความสำเร็จของชีวิต มิใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่าย แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ แม้จะอยู่ในอาชีพใด ฐานะใด หรือเป็นใครก็ตามล้วนต้องเริ่มต้นมาจากการค้นหาสิ่งที่เป็นสาระก่อน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ถูกต้องเพราะทุกคนต้องอยู่ในสังคม ย่อมประสบกับความสมหวังและไม่สมหวัง               การแก่งแย่ชิงดีชิงเด่นเห็นแก่ตัว ความมัวเมาต่างๆ ชีวิตจะรุ่งโรจน์ หรือตกต่ำ ก็อยู่ที่การกระทำของผู้นั้นเองอันเป็นผลมาจากการฝึกฝนตนให้มีความอดทน อดกลั้น อดออม อ่อนน้อมถ่อมตนเพียงใดกว่าจะไปถึงจุดสุดท้ายได้ ก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อน คือ การฝึกใจตามพุทธวิธี ให้มีคุณธรรมควบคู่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้มานั้น“ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิต” เพราะใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นบ่อเกิดของความคิด คำพูด การกระทำ ที่ดีงามและถูกต้องตลอดไปกัลยาณมิตรที่รัก ทุกคนย่อมต้องมีเป้าหมายในการดำรงชีวิต ซึ่งจะผิดหรือถูกทางนั้น ก็เป็นผลจากจุดเริ่มต้นนั้นเองถึงเวลาที่เราจะหันมามองตนเองว่า ได้มีจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตแล้วหรือยังถ้ายังก็ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพราะพรุ่งนี้ก็จะสายเกินไป

 


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013665699958801 Mins