พลังสร้างสรรค์

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2553

พลังสร้างสรรค์

              กัลยาณมิตรทั้งหลาย มีพุทธสุภาษิต กล่าวไว้ว่า..“มโน ปพฺพํ คมาธมฺมาฯ”  ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ
ดังนั้น ความสำเร็จของมนุษย์ ความสำเร็จของสังคม และความสำเร็จของโลกย่อมมาจากใจของมนุษย์ มนุษย์มีใจเป็นใหญ่
คนเราทุกคนต่างมีพลังที่จะสร้างสรรค์อันเป็นศักยภาพที่มีอยู่ภายใน เมื่อใดที่ใจเราสบาย ไม่ว้าวุ่น สงบ เยือกเย็น ผ่องใส เมื่อนั้นพลังอันมีอยู่ในตัว จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดคุณค่ามหาศาล ทั้งแก่ตัวเอง สังคม และมนุษยชาตินักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีต เช่น นิวตัน ขณะที่นั่งทำใจให้สบายอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล ชั่วขณะที่ลูกแอปเปิ้ลหล่นลงสู่พื้น ใจอันสบายและปล่อยวางนั้น ก็สามารถจะคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีที่มีคุณค่า

                เช่นเดียวกันกับเมื่อใดที่เราสามารถเปิดใจเพื่อนมนุษย์ของเรา โดยนำสิ่งที่สบายใจ ถ่ายเทเป็นคำพูดให้ถูกใจเขาได้ เมื่อนั้นมิตรไมตรีอันไพบูลย์ก็จะก่อขึ้น ความรู้สึกร่วมมือร่วมใจและความเสียสละก็จะเกิดขึ้น มีสิ่งใดก็อยากจะเอื้อเฟื้อ ถึงแม้ไม่มีจะขวนขวายสรรหามาให้ แต่เมื่อใดพูดแล้วใจเขายังปิด ไม่มีความสบายอยู่ในใจ แม้จะมีสิ่งของมากมาย ก็ไม่เอื้อเฟื้อกัลยาณมิตรผู้เป็นสหธรรมิกทั้งหลาย พุทธภาษิตที่ว่า “ขโณ โว มา อุปจจคา” ซึ่งเตือนว่า เราทั้งหลาย อย่าปล่อยขณะเวลาให้ล่วงไปเปล่าเลย แม้ใกล้จะสิ้น แต่พระสัทธรรมไม่เก่าล้าสมัยเลย การทำใจให้สบาย สงบ ผ่องใส จะเป็นวิธีที่จะทำให้เราเข้าใกล้พระสัทธรรมมากขึ้น และจะเป็นทางให้เราเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน รักษาใจ ปล่อยวาง ทำใจให้สบาย และหมั่นฝึกฝนจิตใจเป็นนิจ เพราะจิตใจที่ฝึกฝน เอาใจใส่ดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

 Total Execution Time: 0.0034311334292094 Mins