ความยึดหมั่นถือหมั่น

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2549

 

 

ความยึดหมั่นถือหมั่น

“บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว

พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง

(เพราะ) เครื่องข้องทั้งหลาย

ย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๔

 Total Execution Time: 0.020324130853017 Mins