อย่าหลอกตัวเอง

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2554

 

ตราบใดที่ยังไม่ลงมือสร้างบุญบารมี ใช้ชีวิตไปสิบปีร้อยปี ก็เท่ากับหลอกตัวเองไป ๑๐ ปี ๑๐๐ ปี ..คนที่หลอกตนเอง ไม่ยอมหันหน้าเข้าศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดว่าเป็นคนชั่วประเภทมิจฉาทิฎฐิทีเดียว เพราะสุดท้ายก็ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป เป็นการหลอกตนเองที่มีโทษรุนแรงมากที่สุด

การใช้ชีวิตสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามประสาชาวโลก ตั้งแต่เกิดมาศึกษาเล่าเรียน ทำงานมีเงินมีครอบครัว มีลูกมีหลาน คนทั่วไปนับถือศาสนาใด เผ่าพันธุใดก็ได้ แต่เราชาวพุทธได้ชื่อว่า พุทธศาสนิกชน เกิดมาในผืนแผ่นดินที่มีบรรพบุรุษล้วนนับถือพุทธศาสนา บ้านเมืองเราแทบจะกล่าวได้ว่าสงบร่มเย็นกว่าบ้านเมืองของเขา


หากทำตัวประเภทหลับหูหลับตา ไม่ประสีประสาเหมือนคนอื่น นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตายแล้วจากคุณงามความดี จากการมีโอกาสสร้างบุญบารมี ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตที่เกิดมาแล้ว ยังจะพลอยทำตนให้เดือดร้อน ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอีกด้วย

เพราะการไม่ทำความดี ย่อมเปิดโอกาสให้ชีวิตทำชั่วได้มาก ยอดนักสร้างบารมีที่เป็นบัณฑิตที่แท้จริง คือ ผู้แม้ตัวคนเดียว แต่สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยคุณธรรม ในขณะที่คนทั้งโลกยังไหลไปตามกระแสกิเลสที่เชี่ยวกรากทั้งกลางวันและกลางคืน

 Total Execution Time: 0.0032481829325358 Mins