อานิสงส์ของการถวายวิหาร

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2554

อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สสร้างวิหารถวาย พระศาสดาทรงอนุโมทนากุศล ดังนี้

เสนาสนะย่อมป้องกันเย็นร้อน ย่อมป้องกันเนื้อร้าย งู ยุง น้ำค้าง น้ำฝน
ย่อมบรรเทาเวทนาที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเร้น เพื่อความเพ่งพิจารณา
|และเพื่อเห็นแจ้ง

บัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ จึงสร้างวิหารอันร่มรื่นให้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหูสูต
พึงถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ ด้วยใจเลื่อมใสในท่านผู้ซื่อตรง
เขารู้ธรรมใดในโลกนี้แล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพาน
ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ทั้งปวง