พิจารณาตนเอง

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2556

 


                                                  พิจารณาตนเอง

                            ก่อนนอน ให้พิจารณาธรรมะให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยนอน
                       เริ่มต้นจากดูการกระทำของตัวเราเองทุกอย่าง ตั้งแต่เช้าจรดเย็น

                        เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน กินข้าว ทำงาน นั่งธรรมะ รักษาศีล ทำทาน 
                      ดูว่าเราทำบุญมากน้อยแค่ไหน ทำกรรมอะไรไว้บ้าง แล้วตั้งใจให้ดี
                    เวรกรรมต่าง ๆ พยายามละเสีย อย่าให้ติดตัวเราไป แม้ชั่วคืนเดียวก็ตาม

                        พิจารณาละไปเรื่อย ๆ ละเวร ละกรรม ละความชั่วทุกชนิด
                                  ละความบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติธรรม


                            ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ละความชั่วให้หมด
                        แล้วคิดปรับปรุง ทำแต่ความดีตลอดไป ทำอย่างนี้ทุก ๆ วัน
                         เพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา ต้องเอาแต่บุญล้วน ๆ                  คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
                  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๙

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Examine Yourself

Before bedtime each night, take a few minutes to meditate upon your day.
Reflect on everything you have done throughout the day, from the time you wake up, to the time you go to bed
(i.e., waking, eating, working, meditating, keeping the precepts , giving alms).


Reflect on how much merit you have accumulated and how many bad deeds you have committed today.
Resolve to relinquish all the negative actions that lead to bad kamma.
Don’t even let one particle of your demerit linger with you overnight.
 
Contemplate on giving up. Give up wrongdoings. Give up bad actions. Give up everything evil.
Give up the slackness in your meditation.
Contemplate on improving. Improve on doing more good deeds.
Make the effort to improve yourself and build up good kamma every day.
Think of this life as your final existence and your last opportunity to capture all the merits.
 


Khun Yai Chand Khonnokyoong
September 31, 2519

 Total Execution Time: 0.0030837337176005 Mins