คำขวัญวันแม่ ปี 2556

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2556

คำขวัญวันแม่ ปี 2556

 

"คำโบราณ  ว่าดูนาง  ดูอย่างแม่
คือคำแปล  ว่าแม่ดี  มีลูกเด่น
จะชายหญิง  รู้ชั่วดี  มีกฎเกณฑ์
เพราะจัดเจน  แบบอย่าง  ในทางดี"

 

ประวัติวันแม่แห่งชาติ 

งานวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 โดยสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งการจัดงานประสบความสำเร็จด้วยดีเรื่อยมา ประชาชนให้การสนับสนุนอย่างมากจนสามารถขยายขอบเขตงานได้อย่างกว้างขวาง มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่ อาทิเช่น การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดเรียงความวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เป็นต้น รัฐบาลฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงประกาศให้การจัดงานวันแม่เป็นวันแม่ประจำปี

แต่เดิมเรียกว่า วันแม่ของชาติ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนเป็น วันแม่แห่งชาติ และให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันสำคัญของคนไทยทุกๆ คน ทั้งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็น วันแม่แห่งชาติ และนับแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ก็เริ่มมีการตั้งคำขวัญวันแม่แห่งชาติทุกๆ ปี เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา


โดยนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศ

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2555

มือของแม่ นั้นคือ มือช่างปั้น          ขึ้นรูปอัน อ่อนลออ จนหล่อเหลา
อยากให้เป็น งานดี ที่งามเงา          อยู่ที่คอย ขัดเกลา แต่เบามือ

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2554

เพลงชาติไทย เตือนไทย ไว้เช้าค่ำ      ให้จดจำ จารึกใจ ไว้ทุกส่วน
จะดำรง คงไทย ได้ทั้งมวล                 ด้วยไทยล้วน หมายรัก สามัคคี   

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2553

แผ่นดินนี้ แม่ของลูก ใช้ปลูกข้าว       กี่แสนก้าว ที่เดินซ้ำ ย่ำหว่านไถ
บำรุงดิน จนอุดม สมดังใจ                หวังนาไทย เป็นของไทย ไปนิรันดร์

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2552

แผ่นดินนี้ ปู่ย่า ตายายสร้าง             เคยทอดร่าง ลงถมถิ่น แผ่นดินแม่
ขอลูกไทย รักษามั่น ไม่ผันแปร         เป็นไทยแท้ มิใช่ไทย แต่ในนาม

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2551

เมื่อเกิดมา อาศัยถิ่น แผ่นดินไหน       ควรมีใจ กตัญญู รู้คุณถิ่น 
หากคนไทย รู้ตอบแทน คุณแผ่นดิน   จักไม่มี  วันสิ้น แผ่นดินไทย

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2550

ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ          คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทย ร่วมห่วงแหน รักแผ่นดิน    ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทย

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2549 

รักในหลวง พร้อมใจ ใส่เสื้อเหลือง     รักบ้านเมือง จงน้อมใจ ให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียว แล้วใจเดียว กลมเกลียวกัน    รักเช่นนั้น ชาติของตน จึงพ้นภัย

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2548

ดุจดังแม่ ผู้ประเสริฐ บังเกิดเกล้า          เลี้ยงเรา ทุกคนมา จนใหญ่
ทุกคำข้าว คือสินแผ่นดินไทย                ควรตรองใจ ทดแทน คุณแผ่นดิน

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2547 

แม่คือผู้ให้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดใด นอกจากความรักความเข้าใจจากลูก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทาน

แม่ไม่อาจอยู่กับลูกได้ชั่วชีวิต ควรสอนให้เขารู้จักคิดและเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทาน

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2546 

สามร้อยหก สิบห้าวัน คือวันแม่          มิใช่แค่ วันใด ให้นึกถึง
สม่ำเสมอ สมัครจิต คิดคำนึง             เหมือนแม่ซึ่ง รักลูก ครบทุกวัน

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2545

แม่คือพระ ประจำ อยู่ในบ้าน           บูชาท่าน ไว้เถิด เกิดมิ่งขวัญ
พระคุณแม่ เลิศล้ำ เกินรำพัน            แม่จึงเป็น คนสำคัญ ทุกวันไป

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2544

"พระ" องค์แรก ผู้แสนดี ให้ชีวิต               "ครู" คนแรก ผู้ประสิทธิ์ การศึกษา
"หมอ" คนแรก ผู้ถือช้อน คอยป้อนยา       รวมคุณค่า นี้ได้แก่ แม่เราเอง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021624517440796 Mins