บทสวดสรรเสริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2556

 บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร)

590326_04.jpg

 

 

บทสวดสรรเสริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ก้มกราบมนัสน้อม
วรจอมวิช์ชาจารย์
นบองค์พระรงญาณ
ชินะบุตรชิโนดม
เอกสงฆ์พระนาม "จัน
ทสโร" วิสุทธิ์สม
ทวยเพมนุษย์พรหม
อภิวันนาการ
ท่านหวังวิมุตติ์พ้น
ชนะกลพญามาร
มุ่งสุดนฤพาน
อธิญาณพระนำชัย
พลีชีพถวายศาสน์
มุนินาถ ณ เพ็ญใส
หยุดนิ่งสนิทใน
หฤทัย ณ กลางกาย
ดวงธรรมสว่างล้ำ
พหุธรรมกายพราย
เห็นสุดตลอดสาย
วรกายวิเศษศานต์
วิชชาพระชาญเชี่ยว
มนะเดี่ยวผจญมาร
ปราบสิ้นกิเลสราน
อภิบาลมหาชน
รู้แจ้งกระจ่างจินต์
พระถวิลจะรวมพล
หยุดนิ่งลุมรรคผล
อนุสนธิ์พระต้นธรรม์
ยอมตายมิยอมแพ้
 มนะแน่มิแปรผัน
กรำศึกทุกคืนวัน
สละพลันอุิศพลี
ใจท่านมิหวั่นไหว
จะขยายพระศาสน์ศรี
สร้างพระและคนดี
คุณะมีตลอดชนม์
ด้วยเดชะสรรเสริญ
สุเจริญพิพัฒน์ผล
ขอพร "พระมงคล
เทพมุนี" พิชิตมาร
อวยชัยมลายโศก
นิรโรคลุภัยพาล
สบสุขเกษมศานต์
ธนจักรพรรดิมี
รู้แจ้งพระธรรมา
ลุวิชชาพระชินสีห์
เปี่ยมบุญญบารมี
 สุขะสันต์นิรันดร์กาล


Homage to the Great Master Phramongkolthepmuni 

Gom grahb ma nat nohm
wa ra jom wi chaas jarn
Nop ong pra song yaan
chi na boot chi noh dome
Aek song pra naam jan-
ta-sa-roh wi sut som
Tuay tep ma nut prom
a pi wan ta naa gaan
Taan wang wi mut ponh
chana gohn pa yaa marn
Mung sut na ruh paan
a ti yan pra nam chai
Plea sheep ta wai saat
mu ni naat na pen sai
Yoot ning sa nit nai
ha ruh tai na glang gai
duang tam sa waang lam
pah hu tammagai prai
Hen sut da lort saai
wa ra gai wi set saan
witcha pra chaan chiaow
ma na diaow pa jone marn
Braab sin gi laet raan
a pi barn ma ha chon
Ruu jaeng gra jang jin
ma na nae mi prae pan
Yoot ningh lu makh pohn
a nu sohn pra toan tan
Yom dai mi yom pae
ma na mae mi prae pan
Gram suek tuk kern wan
sa la plun u tit plea
Jai taan mi wan wai
ja ka yai pra saat sri
Saang pra lae kon dee
ku na mee ta lort pohn
Duay dae cha sanh sern
su ja rern pi pat pohn
Koh pohn pra mong kohn
taep mu nee pi chit marn
Uai chai ma lai sohk
ni ra roak lu pai parn
Soab suk ga sem sarn
ta na jak kra paht mee
Ruu jaeng pra taam maa
lu wi cha pra chin na see
Biam boon ya baa ra mee
suk ka san ni ran gaan

 

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010595520337423 Mins