บทสวดสรรเสริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2556

 บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร)

 

 

บทสวดสรรเสริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

     ก้มกราบมนัสน้อม 

วรจอมวิช์ชาจารย์

นบองค์พระรงญาณ

ชินะบุตรชิโนดม

     เอกสงฆ์พระนาม "จัน

ทสโร" วิสุทธิ์สม

ทวยเพมนุษย์พรหม

อภิวันนาการ

     ท่านหวังวิมุตติ์พ้น

ชนะกลพญามาร

มุ่งสุดนฤพาน

อธิญาณพระนำชัย

     พลีชีพถวายศาสน์ 

มุนินาถ ณ เพ็ญใส

หยุดนิ่งสนิทใน

หฤทัย ณ กลางกาย

     ดวงธรรมสว่างล้ำ

พหุธรรมกายพราย

เห็นสุดตลอดสาย 

วรกายวิเศษศานต์

     วิชชาพระชาญเชี่ยว 

มนะเดี่ยวผจญมาร

ปราบสิ้นกิเลสราน

อภิบาลมหาชน

     รู้แจ้งกระจ่างจินต์

พระถวิลจะรวมพล

หยุดนิ่งลุมรรคผล

อนุสนธิ์พระต้นธรรม์

     ยอมตายมิยอมแพ้   

มนะแน่มิแปรผัน

กรำศึกทุกคืนวัน 

สละพลันอุิศพลี

      ใจท่านมิหวั่นไหว 

จะขยายพระศาสน์ศรี

สร้างพระและคนดี 

คุณะมีตลอดชนม์

     ด้วยเดชะสรรเสริญ

สุเจริญพิพัฒน์ผล

ขอพร "พระมงคล

 เทพมุนี" พิชิตมาร

     อวยชัยมลายโศก 

นิรโรคลุภัยพาล

สบสุขเกษมศานต์

ธนจักรพรรดิมี

     รู้แจ้งพระธรรมา

ลุวิชชาพระชินสีห์

เปี่ยมบุญญบารมี  

สุขะสันต์นิรันดร์กาล


 

Homage to the Great Master Phramongkolthepmuni 

Gom grahb ma nat nohm

wa ra jom wi chaas jarn

Nop ong pra song yaan

chi na boot chi noh dome

Aek song pra naam jan-

ta-sa-roh wi sut som

Tuay tep ma nut prom

a pi wan ta naa gaan

Taan wang wi mut ponh

chana gohn pa yaa marn

Mung sut na ruh paan

a ti yan pra nam chai

Plea sheep ta wai saat

mu ni naat na pen sai

Yoot ning sa nit nai

ha ruh tai na glang gai

duang tam sa waang lam

pah hu tammagai prai

Hen sut da lort saai

wa ra gai wi set saan

witcha pra chaan chiaow

ma na diaow pa jone marn

Braab sin gi laet raan

a pi barn ma ha chon

Ruu jaeng gra jang jin

ma na nae mi prae pan

Yoot ningh lu makh pohn

a nu sohn pra toan tan

Yom dai mi yom pae

ma na mae mi prae pan

Gram suek tuk kern wan

sa la plun u tit plea

Jai taan mi wan wai

ja ka yai pra saat sri

Saang pra lae kon dee

ku na mee ta lort pohn

Duay dae cha sanh sern

su ja rern pi pat pohn

Koh pohn pra mong kohn

taep mu nee pi chit marn

Uai chai ma lai sohk

ni ra roak lu pai parn

Soab suk ga sem sarn

ta na jak kra paht mee

Ruu jaeng pra taam maa

lu wi cha pra chin na see

Biam boon ya baa ra mee

suk ka san ni ran gaan

 

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083146890004476 Mins