บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2556

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

 

 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา

     สัพพัง ชิตัง เม
พละเดชะจอมไตร
นบธรรมกายใส
สถิตในนฤพาน
อสงไขยหลายล้านโกฏิ
รังสิโชตนาการ
เชื่อมกายพุทธญาณ 
กลั่นแก้โลกพ้นโศกตรม
กายธรรมงดงามนัก 
วรลักษโณดม
สรรพางค์สง่าสม
มหาบุรุษทั้งกายา
เกตุบัวตูมใสเด่น 
กายดั่งเช่นเพชรโสภา
รู้แจ้งทั้งโลกา 
สถิตอยู่ทุกผู้คน
กลางกาย ณ ฐานเจ็ด
ทางสำเร็จอริยผล
หยุดใจในบัดดล
กลางกมลละไมละมุน
กายธรรมผุดเป็นสาย
แผ่ขยายพระพุทธคุณ
อู่แห่งทะเลบุญ
ยากจะหาใดเปรียบปาน
กายธรรมเป็นธรรมขันธ์
มิแปรผันนิรันดร์กาล
เป็นอัตตาแหล่งสราญ
ที่ระลึกและพึ่งพา
รวมแปดหมื่นสี่พัน
ธรรมขันธ์อภิญญา
จรณะพร้อมวิชชา
ปฏิสัมภิทาญาณ
สมบัติพระจักรพรรดิ
ไม่ถ้วนรัตน์มหาศาล
มณีทิพย์ท่วมพิมาน
แดนสราญผองเทวา
เมื่อเทียบธรรมรส
สุขทั้งหมดสามโลกา
ดังธุลีในนขา
บ่ปานเทียบพระธรรมกาย
ด้วยเดชะสรรเสริญ
สุเจริญมิเสื่อมคลาย
ขอพรพระธรรมกาย
แผ่ขยายกลางใจชน
รู้แจ้งวิชชาเลิศ
ให้ประเสริฐด้วยมรรคผล
ทิพย์ธรรมทั่วแดนดล
ตามป้องปกดังแก้วตา
โลกียอริยทรัพย์
คณานับทุกชีวา
ติดกลางดวงธรรมา
ประสบสุขทุกกัลป์กาล
เปี่ยมด้วยบุญฤทธิ์
กลั่นพิชิตพญามาร
เป็นสมุจเฉทประหาณ
บรรลุถึงที่สุดธรรม ฯ

 

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์

 

 

คำอธิษฐาน

          ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คุณของพระธรรมกาย อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน ผ่าน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ คุณของมหาปูชนียาจารย์์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้คนพบวิชชาธรรมกาย และสวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย เพราะบุญนั้น

          ขอให้ข้าพเจ้า เข้าถึงพระธรรมกาย แตกฉานในวิชชาธรรมกาย ให้ทรงอภิญญา มีดวงปัญญาบริสุทธิ์ ดุจบัณฑิตนักปราชญ์์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง รู้แจ้งเห็นแจ้งแทลตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม สมบูรณ์ทั้งวิชชาและจรณะ ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาฯทัศนะ เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต คิดสอนตนเองได้้ คนภัยพาลอย่าได้มากล้ำกราย

          ขอให้ข้าพเจ้า อย่าได้ไปทำร้ายใคร และใครอย่าได้มาทำร้ายข้าพเจ้า ให้เข้าใจกฏแห่งกรรม มุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้น ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมาร
อุปสรรคต่างๆ นานาในชีวิต ให้ละลายหายสูญ บุญศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพูน

          ให้ได้สมบัติอจินไตย ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร บริวารสมบัติ ได้สมบัติอัศจรรย์ พลันบังเกิดในปัจจุบันนี้ สามารถสร้างบารมีได้้ อย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย ให้เจริญมั่งคั่ง ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง

          เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ ดุจกายมหาบุรุษ มีลักษณะครบถ้วนทุกประการ ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย บังเกิดในครอบครัวธรรมกาย ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ

          ให้ได้บรรลุวิชชาธรรมกาย ตั้งแต่แรกเกิด สามารถระลึกชาติได้้ ได้สร้างความดี ทุกอนุวินาที ความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้น ให้แช่มชื่นในการสร้างบารมี ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย ครั้นละโลกไป ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว ด้วยสหัสรังสี มีรัศมีตั้งพัน

          ให้เกิดในวงบุญพิเศษ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ไปทุกภพทุกชาติ ขอความปรารถนาทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ไปทุกภพทุกชาติ ตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญฯ

          นิพพานะ ปัจจโย โหตุ.
 

อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว

 

ปฏิมากรรมบูชามหาธรรมกายเจดีย์

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

สุวรรณรัตนธูปะ

     ประติมากรรมธูปสีทอง เรียงต่อๆ กันขึ้นไปเป็นเกลียวจากผิวน้ำ ที่ปลายธูปประดับด้วยดวงไฟขนาดเล็กหลากสี เมื่อแสงไฟสาดส่องกระทบเกลียวธูป กอปรกับดวงไฟหลากสีที่ปลายธูปแต่ละดอกที่ส่องประกายวิบวับ งดงาม ผู้ใดบูชาด้วยสุวรรณรัตนธูปะ ย่อมปลื้มใจไปนานเท่านาน
 

 บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

ทิพยรัตนมาลา

    ดอกมะลิสีขาวนวลนับพันดอก เรียงร้อยเป็นพวงมาลัยพวงใหญ่ ลอยคว้างอยู่กลางอากาศ เชื่อมต่อด้วยดอกรักสีขาวเรียงร้อยเป็นพวงอุบะ ส่วนปลายประดับด้วยตุ้มดอกกุหลาบสีแดง ทิ้งตัวลงจรดผิวน้ำ ดูตระการตา
 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

ชวาลาสวรรค์

    ดวงแก้วทรงกลมขนาดใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ส่วนบนประดับด้วยดวงประทีปที่มีขนาดต่างๆ ใหญ่เล็กลดหลั่นกัน เรียงต่อกันขึ้นไปเป็นเกลียว เปลวประทีปนั้น มีหลากสี ความสว่างจากชวาลาสวรรค์เรืองรองสู่ใจผู้ที่ได้บูชา
 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

มหาสุวรรณวชิรอินทขิล

    เสากลมสีทองอร่าม ส่วนยอดประดับด้วยเพชร ขนาดพอดีกับความกว้างของเสา เมื่อแสงไฟส่องสว่างขึ้น ส่องกระทบผิวมันเลื่อมของเสาทอง ที่เรียงรายกันทั้งหมด ๑๖ ต้น งดงามอย่างน่าอัศจรรย์
 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

ดอกบัวมหามงคล

    ดอกบัวสีชมพูสดใส กลิ่นหอมจรุงใจ นำมาปักไว้บนแท่นฐานบัวสีทอง น้อมบูชาพระรัตนตรัย ยังความเบิกบานใจแก่ผู้น้อมนำมาถวายเป็นพุทธบูชา
 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

ชวาลบุญ

    ในยามเย็นใกล้เข้าสู่ราตรีกาล เมื่อท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม แสงสว่างอันรุ่งโรจน์ได้สาดส่ององค์มหาธรรมกายเจดีย์ สีทองเรืองรองอร่าม เมื่อชวาลบุญสว่างไสวขึ้นเมื่อใด ดวงบุญภายในก็สว่างรุ่งโรจน์เมื่อนั้น
 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

มณีรัตนเศรษฐี

    ประติมากรรมนกอินทรี ปีกและขนมีสีทองอร่าม ตัว กางปีกบินผงาด กรงเล็บจับตาข่ายมั่นคง ภายในตาข่ายมีดวงแก้วกลมใสดวงใหญ่ เหล่านกอินทรีกระพือปีกโผบินเพื่อดึงตาข่ายสีทองนำดวงแก้วขึ้นจากท้องน้ำ ดุจดั่งการได้แก้วสารพัดนึก
 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

มหาสมบัติรัตนอนันต์

    ประติมากรรมนกอินทรี ปีกและขนมีสีทองอร่าม ตัว กางปีกบินผงาด กรงเล็บจับตาข่ายมั่นคง ภายในตาข่ายมีหีบสมบัติที่บรรจุรัตนชาติหลากสี เหล่านกอินทรีกระพือปีกโผบินเพื่อดึงตาข่ายสีทองนำหีบสมบัติขึ้นจากท้องน้ำ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

น้ำพุเพชรมหามงคล

    ดวงเพชรขนาดใหญ่ส่วนยอดประดับด้วยเพชรดวงเล็กๆ ตั้งอยู่เบื้องหน้า พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เมื่อผู้มีบุญเปิดน้ำพุและไฟส่องสว่าง ทั้งสายน้ำและเหลี่ยมเพชร สะท้อนสีสัน ประดุจอัญมณีแห่งสรวงสวรรค์
 

บทสวดมนต์ธรรมกายานุสติกถา, และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์, คำอธิษฐาน, อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัว, เครื่องสักการะบูชา, สุวรรณรัตนธูปะ, ทิพยรัตนมาลา, ชวาลาสวรรค์, มหาสุวรรณวชิรอินทขิล, ดอกบัวมหามงคล, ชวาลบุญ,มณีรัตนเศรษฐี, มหาสมบัติรัตนอนันต์, น้ำพุเพชรมหามงคล, น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

น้ำพุเพชรมั่งคั่ง

    ท่ามกลางเครื่องสักการะทั้งหลาย น้ำพุเพชรมั่งคั่ง ดูเด่นเป็นสง่า เหนือขึ้นไปประดับด้วยเพชรที่มีขนาดลดหลั่นกัน แวดล้อมด้วยเพชรขนาดเล็ก เมื่อไฟส่องสว่างสาดกระทบเพชรมั่งคั่ง สะท้อนกับม่านสายน้ำ เป็นประกายระยิบระยับ งดงามสุดพรรณนา

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015473524729411 Mins