ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2557

ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลกรรมทั้งหลาย

 

:: ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ::

ใครก็ตามที่มีความไม่ประมาทตระหนักแน่นอยู่ในใจ...

ความคิด คำพูดและการกระทำของผู้นั้นย่อมจะถูกต้องร่องรอยในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย 

ความไม่ประมาทนี้ได้ชื่อว่า เป็นที่ประชุมรวมของธรรมในพระพุทธศาสนา เหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในพื้นชมพูทวีป ย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างฉันใด ความไม่ประมาทก็เป็นที่รวมลงของธรรมทั้งหลายฉันนั้น 

หากเรามีความไม่ประมาทฝังลึกอยู่ในใจแล้ว เราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า

ชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างแท้จริง คือการมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตลอดเวลา ทำใจหยุดใจนิ่งอยู่กลางพระธรรมกาย หรือกลางสภาวะธรรมที่ได้เข้าถึง 

หากทำได้อย่างนี้ เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริง

 

ธรรมะเพื่อประชาชน

 Total Execution Time: 0.0082275986671448 Mins