บวชแล้วได้อะไรบ้าง

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

บวชแล้วได้อะไรบ้าง     ๑.ได้บุญ การบวชเป็นพระแท้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “ถึงแม้จะมีผู้วิเศษเก็บดอกไม้จนหมดป่าหิมพานต์ แล้วนำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง ๑,๐๐๐ พระองค์ กระทำดังนี้ทุกวัน ผลบุญจากการบูชานั้นก็ไม่เท่าผลบุญจากการบวชเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา” (ที่มา : การบวชในพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) บุญบวชจึงเป็นสุดยอดแห่งบุญที่มีอานุภาพมหาศาล สามารถตัดรอนวิบากกรรมและดึงดูดความสุขความเจริญเข้ามาได้เป็นอัศจรรย์ บุญนี้จะช่วยปิดอบาย เปิดสวรรค์ ช่วยให้ผู้บวชมีความเห็นถูกต้อง และได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นเวลาถึง ๖๔ กัป

 

    ๒.ได้ฝึกสมาธิอย่างถูกวิธี การฝึกสมาธิเป็นการพัฒนาจิตให้สงบ ก่อให้เกิดพลังแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งจะมีอานุภาพดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิต ทั้งคนดีๆ ของดีๆ และโอกาสดีๆ

 

   ๓. ได้ความสุข ความอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใส เหมือนได้ผลัดชีวิตใหม่ ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขจากความปลอดกังวล ที่เกิดจากจิตที่ผ่องใส เพราะได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวัน และเป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ แต่ได้ฟรีๆจากการบวช

 

   ๔. ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และได้รู้ว่า "เราเกิดมาทำไม ?" "อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ?" ทำให้การเกิดมาของเราในชาตินี้ไม่สูญเปล่า

 

   ๕. ได้โอกาสทองในการแก้ไขนิสัย และได้สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย รวมทั้งได้ หักดิบเลิกอบายมุขต่าง ๆ

 

   ๖. ได้เพื่อนกัลยาณมิตรใหม่ๆ ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคต

 

  ๗. ได้ความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมีผลต่อความสงบร่มเย็นของประเทศชาติและโลกของเรา
 


พ่อแม่ได้อะไร ?
 

พ่อแม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนา และได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระลูกชายขึ้นสวรรค์ ซึ่งถือเป็นการตอบแทนที่คุ้มค่ากับการที่ท่านให้กำเนิดเรามาอย่างแท้จริง
 


ครอบครัวได้อะไร ?
 

ความสุขในครอบครัวจะกลับคืนมา เมื่อคนในครอบครัวเป็นคนดีมีศีลธรรม มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
 


ศาสนาได้อะไร ?
 

การบวชพระนับแสนรูปจะสร้างกระแสความตื่นตัวในการฟื้นฟูประเพณีการบวชกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง และจะทำให้ปัญหาวัดร้างหมดสิ้นไป กลับกลายมาเป็นวัดรุ่งทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะมีผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มั่นคงเป็นปึกแผ่น และสามารถแผ่ขยายไปดับทุกข์ในใจของผู้คนได้มากขึ้น
 


สังคมและประเทศชาติได้ประโยชน์อะไร ?
 

การบวชครั้งละมากๆจะช่วยสร้างครูสอนศีลธรรมจำนวนมากขึ้น มาฟื้นฟูศีลธรรมในใจของผู้คนที่กำลังเสื่อมลงทุกขณะให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลให้ปัญหาสังคมที่เกิดจาก ความเสื่อมโทรมของศีลธรรมลดน้อยลง นอกจากนี้ มหากุศลจากการอุปสมบทหมู่จะช่วยนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ในที่สุด ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้น อย่างเป็นอัศจรรย์
 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.01886606613795 Mins